Научноизследователска дейност

Основни направления в научната работа на катедра "Бизнес развитие и иновации":

 • Организация и управление на производството (управление на иновационни процеси);
 • Приложна икономика и маркетинг; Проблеми на предприемачеството;
 • Социално управление (организационно и потребителско поведение; стратегически мениджмънт);
 • Социалнополитически, правни и културни аспекти на европейската интеграция и трансграничното сътрудничество.

Финансирана научна тематика по проекти и теми на проекта:

 1. EduLab4Future - Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for Accelerating civic Skills and sustainable Businesses. Програма/Възложител: Erasmus + ; К2
 2. BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" (ДИГД); Програма/Възложител: Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"
 3. ReSTART 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP - Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldovа, Програма/Възложител Erasmus +, KA2
 4. BeyondScale "Developing the Organisational Capacity of Higher Education Institutions using the HEInnovate platform to facilitate peer learning and a pan-European community of practice". Grant Agreement: 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, ERASMUS+
  ERASMUS+, KA3, EPPKA3 - Support for Policy Reform. Action: PI-FORWARD - Support for policy reform – Forward-Looking Cooperation Projects; Програма/Възложител: Erasmus +
 5. ATHENA "Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации" (ATHENA). 101006416-ATHENA-H2020-SwafS-2018-2020 / H2020-SwafS-2020-1. Програма/Възложител: HORIZON 2020, финансиращ орган: Research Executive Agency (Изпълнителна агенция за научни изследвания), Европейска комисия, Брюксел.
 6. ECNAD (Enhancement of clinical nutrition and dietetic practice in Palestine, Програма/Възложител: Erasmus +;К2
 7. Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region, Програма/Възложител: CBC Romania-Bulgaria Interreg VA
 8. „ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЧИСТА И СИГУРНА ОКОЛНА СРЕДА - 5D ALLIANCE"; Възложител: НПКНИ

Успешно завършени проектни инициативи и резултати по тях водят до съвместни научни изследвания с колеги от чуждестранни ВУЗ, оформянето на научни екипи и реализиране на публикации в международни индексирани издания, в т.ч. и с импакт фактор. Това е предпоставка за повишено качество и разпознаваемост на научната работа в катедрата.

Преподавателите от катедрата ежегодно публикуват свои трудове в Научната конференция на Русенския университет и списание JEI.