AvlLogo.png

AVL-AST (AVL – ADVANCED SIMULATION TECHNOLOGIES)

AVL е най-голямата независима компания за разработване на задвижващи системи с двигатели с вътрешно горене, както и уреди и системите за изпитване.

Партньорска програма създадена от AVL-Advanced Simulation Technologies е за сътрудничество с академичната общност. AVL-AST University Partnership Program осигурява пълен достъп до широк набор от софтуерни продукти на AVL-AST с цел подпомагане преподавателските и изследователските дейности.

В рамките на Програмата за сътрудничество в областта на образованието между AVL-AST и Русенски университет на факултет Транспортен е предоставен съвременен развоен софтуер в областта на моделирането на процеси в двигателите с вътрешно горене и автомобилите.

В катедрата се извършва научноизследователска дейност в следните области:

 • Електронни  управляващи системи; 
 • Моделиране и изследване  на процесите в ДВГ; 
 • Екологични проблеми (емисии и методи за намаляването им);
 • Алтернативни горива и добавки;
 • Горивни системи на бензинови и дизелови двигатели; 
 • Вграждане на ДВГ  в машини и съоръжения;
 • Оптимизиране на разхода на гориво на транспортните средства;
 • Усъвършенстване на методите и средствата за проектиране, изпитване и  изследване на транспортните средства;
 • Намаляване буксуването на колесните трактори;
 • Изследване вибрациите и шума на самоходни машини;
 • Подобряване на устойчивостта на движението и управляемостта на  транспортните средства;
 • Намаляване износването на гумите.
Преподаватели и студенти от катедрата участват активно в разнообразни международни образователни и изследователски програми като ТЕМПУС, ЕРАЗЪМ и Научноизследователски програми на Европейската общност.      В рамките на тези програми студенти имат възможност да се обучават в различни водещи университети на Белгия, Франция, Италия, Австрия, Германия, Гърция, Полша, Хърватия, Турция и др.
Електромобилът, с който екип на Русенския университет „Ангел Кънчев“ взема участие в Shell Eco-ma-rathon Europе в Ротердам, Холандия, e  създаден с активното участие на студенти и преподаватели от катедрата.
          
 

           Проф. дтн Росен Иванов, проф. д.т.н. Руси Русев, проф. Христо Станчев, доц. Тотю Тотев, доц. Иван Евтимов, доц. Георги Кадикянов, доц. Симеон Илиев, гл.ас. д-р Гергана Станева и инж. Ангел Сираков водят курсове за специалисти към Контролно технически пунктове, курсове за инструктори за водачи на МПС, обучение на студенти за водачи на МПС „В" и „С" категория,  курс за поддържане на климатични системи с флуоросъдържащи парникови газове от моторни превозни средства към Център за продължаващо обучение (ЦПО).