Научната продукция на Катедрата по български език, литература, история и изкуство: книги и учебни помагала

1. Щрихи от българския национален характер. Колективна моногтрафия. Редактори и съставители: Емилия Недкова и Ния Пенева. Русе: Академично издателство "Русенски университет", 2022, 174 с.

2. 50 години Катедра по български език, литература и изкуство - традиции, научни търсения, постижения. Акад. изд. РУ. Русе, 2017, 200 с.

3. Българският език и ние. Сборник статии в чест на 65-годишнината на доц. Руси Русев. Акад. изд. на РУ. Русе, 2016.

4. Изследване речта на носителите на съвременния български език. Сборник научни статии. Русе, 2013, 78 с.

5. Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев. Русе, 2013, 105 с.

6. Да повикаш Бог. Книга за Змей Горянин. Русе, 2013, 161 с.

7. Стефан Гечев - отвъд традицията. Русе, 2007, 250 с.

8. В огледалния свят на езика и културата. Русе, 2007, 270 с.

9. Ракията на българина. Русе, 2005, 186 с.

10. Бъзовец (селищно проучване), Русе, 2004, 388 с.

11. Живата старина (Юбилеeн сборник по случай 150 години от рождението на Д. Маринов). Русе, 1999, 126 с.

12. Библия, фолклор и литература, Велико Търново, 1996, 304 с.

13. Тетово – теренни материали и проучвания. Русе, 1995, 232 с.

14. Интерпретация и оценка на литературната творба, Русе, 1994, 200 с.

    Художествено-творческа дейност

1. Невинни клетви. Литературен сборник. Съставител: Мира Душкова. Редакционна колегия: Велислава Донева, Мира Душкова, Петя Абрашева. Русе: Академично издателство "Русенски университет", 2023, 134 с.

     Арнаудов сборник

1. Арнаудов сборник. Том 1.Русе: Лени-Ан, Русе, 2000, 207 с.

2. Арнаудов сборник. Том 2. Русе: Лени-Ан, Русе, 2001, 239 с.

3. Арнаудов сборник. Том 3. Русе: Лени-Ан, Русе, 2004, 232 с.

4. Арнаудов сборник. Том 4. Русе: Лени-Ан, Русе, 2006, 445 с.

5. Арнаудов сборник. Том 5. Русе: Лени-Ан, Русе, 2008, 505 с.

6. Арнаудов сборник. Том 6. Русе: Лени-Ан, 2010, 526 с.

7. Арнаудов сборник 7т. Русе: Лени-Ан, Русе, 2013, 543 с.

8. Арнаудов сборник. Том 8. Русе: Лени-Ан, Русе, 2014, 465 с.

9. Арнаудов сборник. Том 9. Русе: Лени-Ан, Русе, 2017, 460 с.

10. Арнаудов сборник. Том 10. Русе: Лени-Ан, Русе, 2018, 514 с.

11. Арнаудов сборник. Том 11. Русе: Лени-Ан, 2020, 414 с.

12. Арнаудов сборник. Том. 12. Русе: Лени-Ан, 2022, 310 с.

 

Научни изследвания и учебна литература на преподавателите

     доц. д-р Е. Недкова

 1. Недкова, Е. Фразеологично богатство в творчеството на А. Константинов (с приложение Речник на съответствията на българските фразеологизми на сръбски и руски език). Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2003, 182 с.
 2. Недкова, Е. Фразеологизмите като знаци в езика на културата. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2011.
 3. Недкова, Е. Кр. Георгиева. Лексикалната работа в урока по литература (2 – 4 кл.), изд. Образование, Русе, 2005, 112 с.
 4. Недкова, Е. Помагало по фразеология на българския език. ЛЕНИ-АН, Русе, 2009, 128 с.
 5. Недкова, Е. Фонетика и лексикология. Материали и текстове за упражнения. Русе, 2013.

     доц. д-р Цв. Харакчийска

 1. Харакчийска, Цв. Методика на обучението по английски език в начална училищна степен. Русе, Университетски издателски център при Русенския университет "Ангел Кънчев", Русе, 152 с. ISBN 978-954-712-511-7
 2. Харакчийска, Цв. Учебно помагало по методика на обучението по английски език в начална училищна степен. Русе, 136 с. ISBN 978-954-8467-24-7
 3. Харакчийска, Цв. Лингвистични особености на усвояване на английски език в детска възраст. Русе. Университетски издателски център при Русенския университет „Ангел Кънчев", Русе, ISBN 978-954-712-551-3, 162 c.
 4. Харакчийска, Цв. Граматика на съвременния английски език (морфология и синтаксис). Русе, Академично издателство „Русенски университет", 2018.

  5. Харакчийска, Цв. Граматика на съвременния английски език (фонетика и лексикология). Русе, Академично издателство „Русенски университет", 2018, стр. 130.

  6. Harakchiyska, T. (Ed.). Learner-Centred Teaching Manual (A Training Pack for University Teaching Staff). Brno, Masaryk University, 2018, pp. 240.

      доц. д-р М. Душкова
 1. Душкова, М. Semper Idem : Константин Константинов. Поетика на късните разкази. Монография. Русе: Лени-Ан, Русе, 2012.
 2. Душкова, М. Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници. Могография. Русе: Артцентрик, 2018.
 3. Душкова, М. Интерактивни методи в обучението по дисциплината "Литература за деца и юноши". Учебно помагало. Русе: Академично издателство на Русенския университет, 2021.

     доц. д-р В. Донева

 1. Гостенин в Отсамното (драматичните поеми на Емануил Попдимитров). – В: Научни трудове на РУ, том 51, серия 6.3, Русе, 2012, 151-156.
 2. „Боян Магесникът" на Кирил Христов – модерни идеи и език в стари драматургични схеми. – В: Арнаудив сборник, том. 7, Русе, 2013, 222-228.
 3. Донева, В. Мярата живот върху литературно-критическите везни на Алберт Гечев. В: Властта на духа: Алберт Гечев и Стефан Гечев, Русе, Издателство на Русенския университет, 2013, стр. 11-16, ISBN 978-619-7071-01-6.
 4. Съставителство, предговор: Антонова, В., В. Донева. Дневникът на един депутат. Издателство Медиатех - Плевен. Русе, 2014.

 5. Донева, В. Словесно-изпълнителско изкуство. Русе: Лени-Ан. Русе, 2015.

6. В. Донева, В.Антонова, С. Вичев. Константин Мутафов. Животоописание. Творчество.. Русе, Издателски център на русенски университет, 2017

гл. ас. д-р Валентина Радева

1. Папазов, Б., В. Радева и др. Изобразително изкуство за 1 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2016.

2. Радева, В., Б. Папазов. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 1 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2016.

3. Радева, В., Н. Петрова. Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017.

4. Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 2 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2017.

5. Радева, В. Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство. Програма за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 2017.

6. Радева, В., Зл. Димитрова, Н. Петрова. Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018.

7. Радева, В. Книга за учителя по Изобразително изкуство за 3 клас. Варна, Бит и техника ООД, 2018.


гл. ас. д-р Петя Стефанова

1. Стефанова П. Класификация на бароковите музикални фигури. София, Българско музикознание 3 - 4, БАН, Институт за изследване на изкуствата, 2013, стр. 75 - 98.

2. Стефанова, П. Озвучаване на литературен текст като форма на развитие на творческото мислене на деца от предучилищна и начална училищна възраст.// Национална музикална академия, 2014, брой 6, стр. 35 - 40, ISSN 1313 - 9886.

3.Стефанова, П., П.Стефанов. Водата в музикално-педагогическата практика.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2017, брой Година 9, стр. 302-309, ISSN ISSN 1313-9886.

4. Стефанова, П. Алтернативни перкусии в музикалното ателие.// Алманах, Национална музикална академия, София, 2015, брой Година 7, ISSN 1313-9886.

гл. ас. д-р Ния Донева

 1. Донева Н. Образът на протестиращия българин от 2013 г. по данни от българския език. В: Арнаудов сборник том 8, Русе 2014, с.434-441, град Русе, Лени-Ан, 2014, стр. 434-441, ISBN 978-619-7058-33-8.
 2. Пенева Н. За някои синтактични особености на протестните лозунги от 2013 г.. В: Арнаудов сборник Том 10, гр. Русе, Лени-Ан, 2018, стр. 417-424, ISBN 978-619-7058-64-2.
 3. Пенева Н. Аспекти от ценностната система в езика на съвременния протестиращ българин. Социални ценности. В: Език свещен. Юбилеен сборник по случай 70-годишнината на проф. д-р Пенка Радева, Велико Търново, Университетско издателство, 2017, стр. 433-440, ISBN 978-619-208-123-2.


     Извънщатни преподаватели към Катедра БЕЛИ

     проф. д-р Д. Цонева

 1. Цонева, Д. Български език и речева култура. РУ „А.Кънчев", 2013 , с.255. ISBN : 978–954–8675–69–7
 2. Цонева, Д. Моделиране на фонемната система на съвременния български книжовен език. Русе, 2012 , с.140. ISBN : 978–954–8467–52–0
 3. Баева, Д., Д.Игнатова-Цонева, Цв. Харакчийска. Позиции за реализация на вокалите и консонантите в съвременния български език с оглед компютърно моделиране на реч. Русенски университет.2010. с.162. ISBN : 978 – 954 – 8467 – 29 – 2
 4. Цонева, Д., Цв. Харакчийска. Контрастивeн анализ на фонемните системи на съвременния български и английски език. Русенски университет, 2006, 135с. ISBN – 10: 954-370-014-1,  ISBN – 13: 978-954-370-014-1
 5. Игнатова-Цонева, Д., В. Райнов. Нормативна и практическа фонетика и фонология на съвременния български език .(Учебник) Русе, 2009 , с. 216. ISBN 978–954–712–477 – 6

  доц. д-р Р. Русев

 1. Русев, Р. Филологически пристрастия, Русе, 1997, 148 с.
 2. Русев, Р. Отдадени на призванието. Русе, 2004, 71 с.
 3. Русев, Р. Научният текст на Михаил Арнаудов. Русе, 1998, 156 с.
 4. Русев, Р. А. Колев, Ж. Душков. Бележити русенци: т.1. Русе, "Ахат", 2008. ISBN- 978-954-9664-11-9
 5. Русев, Р. Словото – начин на живот. Русе, 2011, 277 с.
 6. Русев, Р. Приноси към изучаването на личността и творчеството на Михаил Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2013. ISBN-978-619-7058-09-3
 7. Съставителство, предговор и редактор на книгата  "Разкази" на М. Арнаудов. Русе, "Лени Ан", 2010. ISBN- 978-954-8190-78-7
 8. Съставителство, предговор, бележки и редакция на книгата "Апология на българския език" на Й. Вълчев. Русе, "Лени Ан", 2012. ISBN- 978-954-8190-90-9

доц. д-р Я. Пометкова

1. Пометкова, Я. Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език (подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не). Русе: Лени Ан. Русе, 2003, 228 с. ISBN: 954 - 8190-22-2

2. Пометкова, Я. Изречения с усложнена семантична структура в българския език. Русе: Лени Ан, Русе, 2012, 218 с. ISBN: 978-954-8190-94-7

3. Пометкова, Я. Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2006, 107 с.

4. Пометкова, Я. Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2006, 193 с.

 5. Пометкова, Я. Кратка българска граматика в слайдове (електронно издание). Русе, Университетско издателство "А. Кънчев", 2014, стр. 800 слайда.

6. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2015.

7. Пометкова, Я. Морфология на съвременния български език. Упражнения. Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2015.

8. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния български език. Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2015.

9. Пометкова, Я. Синтаксис на съвременния български език. Упражнения. Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2015.

10. Пометкова, Я. Български език за чуждестранни студенти. Русе: Русенски университет "А. Кънчев". Русе, 2015.

  гл. ас. д-р Д. Камаринчева

 1. Езикови реализации на отрицателната принадлежност -  В: РУ „Ангел Кънчев", Научни трудове, том 50, серия 6.3, Езикознание и литературознание, 2011.
 2. Синтактико-семантичен аспект на свръхпосесивните отношения – В: Езикът и културата в съвременния свят. Сборник с материали от международна научна конференция. Бургас, 2012.

гл. ас. д-р Никола Бенин

1. Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. I. Русе, Издателски център при РУ„Ангел Кънчев”, 2012.

2. Бенин, Н. Българска литература. Критически прочити. Т. IІ. Русе, Издателски център при Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2015.