доц. д-р Е. Недкова

Фонетика и лексикология, Литература за деца и юноши, Методика на обучението по литература, Текуща педагогическа практика по литература, Стажантска педагогическа практика по литература

доц. д-р​ Цв. Харакчийска

Езикознание, Английски език, Граматика на съвременния английски език,  Лингвистични особености при усвояване на английски език в детска възраст, Методика на обучението по английски език, Хоспитиране по английски език, Текуща педагогическа практика по английски език,  Стажантска педагогическа практика по английски език 

доц. д-р В. Донева

Български фолклор, Българска  литература през Възраждането, Литературознание, Словесно-изпълнителско изкуство, Куклено-театрално изкуство, Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта

доц. д-р  М. Душкова
Най-нова българска литература, Литература за деца и юноши, Руска литература, Стилистика и текстолингвистика, Хоспитиране по литература, Литературна история, Култура на речта

доц. д-р Я. Пометкова

Морфология и Синтаксис, Методика на обучението по български език и литература,

гл. ас. д-р Ния Пенева

Морфология, Морфология и синтаксис, Речева култура, Синтаксис, Методика на обучението по български език

гл. ас. д-р П. Стефанова

Елементарна теория на музиката, Музикален инструмент, Методика на музикалното възпитание, Хоспитиране по музика, Текуща педагогическа практика по музика

гл. ас. д-р В. Радева

Основи на изобразителната грамотност, Педагогика на естетико-художествената дейност, Педагогика на конструирането и детския труд, Теория и методика на изобразителното изкуство, Теория и методика на обучението по домашен бит и техника, Текуща педагогическа практика по изобразително изкуство, Текуща педагогическа практика по конструктивно-технически и битови дейности, Текуща педагогическа практика по домашен бит и техника, Хоспитиране по изобразително изкуство, Хоспитиране по конструктивно-технически и битови дейности, Хоспитиране по домашен бит и техника

Извънщатни преподаватели

проф. д-р Д. Игнатова-Цонева
Български делови език

доц. д-р Р. Русев
Психолингвистика

гл. ас. д-р Д. Камаринчева

  Педагогика на овладяване на езика и развитие на речта, Стажантска педагогическа практика по български език и литература в детската градина

гл. ас. д-р Н. Бенин

Антична и западноевропейска литература, Нова българска литература, Методика на обучението по български език и литература, Ранното обучение по четене и писане, Детско-юношеска литература