НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ:

 1. Заявление-декларация - изтеглете, попълнете и разпечатайте от тук: студенти горен курс-несемейни,  студенти горен курс-семейни  и заявление за преместване /смяна на стая и общежитие/до КСБВУ- изтеглете, попълнете и разпечатайте от тук: студенти горен курс
 2. Снимка - 1 бр.
 3. Представяне на лична карта и копие на лична карта
 4. Уверение за записан летен семестър за учебната 2023-2024г. (купува се от книжарницата на университета в 3 екземпляра и се заверява във факултетната канцелария).
 5. Такса за подаване на документи в размер на 9.33 лв. - заплаща се в касата на университета в ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС, ет. 1, ст. 244  или по банковата сметка на Русенския университет, със следните данни:

  Русенски университет "А. КЪНЧЕВ" - Русе
  ОББ – ТБ АД , Русе
  Клон Възраждане, ул. "Плиска" 19
  IBAN : BG59UBBS80023106029309
  BIC код : UBBS BGSF


   

  В платежния документ, като основание да се запише :
  Такса за СО /студентско общежитие/,
  трите имена на студента, специалност,
  фак. №...............


   

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ:
 1. Заявление-декларация - изтеглете, попълнете и разпечатайте от тук: студенти - студенти първи курс-несемейни и студенти първи курс - семейни;
 2. Снимка - 1 бр.
 3. Представяне на лична карта и копие на лична карта
 4. Уверение за записан семестър (купува се от книжарницата на университета в 3 екземпляра и се заверява във факултетната канцелария). В него задължително трябва да е вписан кандидатстудентският бал на първокурсника .
 5. Такса за подаване на документи в размер на 9.33 лв. - заплаща се в касата на университета в ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС, ет. 1, ст. 244  или по банковата сметка на Русенския университет, със следните данни:

  Русенски университет "А.КЪНЧЕВ" - Русе
  ОББ – ТБ АД , Русе
  Клон Възраждане, ул. "Плиска" 19
  IBAN : BG59UBBS80023106029309
  BIC код : UBBS BGSF


   

  В платежния документ, като основание да се запише :
  Такса за СО /студентско общежитие/, 
  трите имена на студента, специалност,
  фак. №...............

   

   

  Студенти с предимство съгласно чл. 15 ал. 2 от НПСОС :
 • Починал родител
 • Студенти от многодетно семейство, ако някой от братятa или сестрите е учащ
 • Студенти със 70 на сто намалена работоспособност
 • Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение
 • Чуждестранни студенти, които учат на основание на междуправителствени спогодби

  ЗАБЕЛЕЖКИ:
 1. Студенти с инвалидност над 70 % представят копие от ТЕЛК.
 2. При починал родител се представя копие от смъртния акт.
 3. При три и повече деца в семейството (учащи, студенти и докторанти) се представят служебни бележки за тях.
 4. Студентите първокурсници през учебната 2022/2023 г. задължително представят и уверение за записан семестър издадено от факултетната канцелария.
 5. Чуждестранните студенти, приети по силата на ПМС no 103/1993 г. и ПМС no 228/1997 г. представят и ксерокопие на удостоверението от МОН.
 6. КСБВУ изисква от декларатора да представи оригиналните документи за граждански брак и актовете за раждане на децата.