​​​​С цел да стимулира участието в конкурси на национални и международни програми с качествени проектни предложения, издействането на дарения, защитата на интелектуалната собственост, публикуването на статии в списания с Импакт-фактор, реализирането на икономии и др. Академичният съвет прие  правила за  приложението на система от материални и морални стимули на работещите в  Русенския университет ”Ангел Кънчев”.


Линк към файл: Система от стимули