С цел постигане на пълна прозрачност при разпределянето на средствата във фонд "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" Академичният съвет прие Ръководство за прилагане на ПМС 233/10.09.2016 и Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност и СИСТЕМА  ОТ  ПОКАЗАТЕЛИ за оценка, наблюдение и отчитане на резултати от конкурс за проекти, целево финансирани от държавния бюджет на Русенски университет.

Линк към файл: Ръководство за прилагане на ПМС 233/10.09.2016