В началото на всяка календарна година ректорът на университета издава заповед, съдържаща график за приключване на проектите, финансирани от фонд „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" на университета през изминалата година, както и график за провеждане на конкурс за финансиране на проекти от този фонд през настъпващата година. 

Линк към файл: Заповед на ректора