Необходимите средства за научни изследвания могат да се получат не само от университетските, а най-вече – от националните и европейски програми за финансиране на образователни и научноизследователски проекти.
Министерство на образованието, младежта и науката
Дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" - http://sf.mon.bg
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности 2007-2013 -  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.htmlhttp://7fp.mon.bg/
Програма на НАТО "Наука за мир и сигурност" - http://www.nato.int/science
CEEPUS - http://www.ceepus.info/