За да получите входна виза обучение в Република България, е необходимо да извършите следното:

1. Да изпратите до Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет посочените в нашия сайт документи за кандидатстване.

2. От Русенския университет на посочения от Вас адрес ще получите:

- удостоверение, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България, че сте приет за обучение в Русенския университет;

- удостоверение, издадено от Русенския университет за резервация в студентските общежития;

- проформа-фактура, в която е посочена таксата за обучение и банковата сметка на Русенския университет.

3. В консулската служба на Р България във Вашата страна трябва да представите:

- удостоверението за обучение в Русенския университет, издадено от Министерството на образованието, младежта и науката на Р България;

- документ за резервация в студентските общежития на Русенския университет;

- документ от банка за платена такса за обучение в Русенския университет на Вашето име.

След получаване на входна виза, е необходимо да се явите в Русенския университет.

След пристигането си в Русе, трябва да подадете в Областна Дирекция "МВР" в гр. Русе заявление за разрешение за продължително пребиваване и адресна регистрация. Таксата за издаване на разрешение за продължително пребиваване в Р. България е в размер на 50 евро. Тази такса се заплаща всяка година.

ВНИМАНИЕ!
Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.10.2023 г.