1. ​Заявление (по образец) до Ректора на Русенския университет за обучение по дадена специалност;
 2. Фотокопие на дипломата за висше образование;
 3. Академична справка от висшето учебно заведение;
 4. Списък на научните публикации с превод на български език;
 5. Кратки биографични данни;
 6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;
 7. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;
 8. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;
 9. Снимки – 6 бр., формат 3,5х4,5.

Забележки:

 1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 6 трябва да бъдат преведени и легализирани;
 2. Преводът на същите трябва да бъде на български език.
 3.  Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.
 4. За гражданите на Република Турция посочените в точки 2, 3 и 6 документи се извършва само чрез заверка от областен управител - валия, по местоживеене.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Република България