1. ​Заявление до Ректора на Русенския университет, в която се дават кратки биографични данни и се посочва областта, в която желаете да специализирате.
 2. Фотокопие на последната придобита диплома - за висше или средно образование;
 3. Справка за получените оценки по изучаваните дисциплини от последното завършено образование;
 4. Препоръка от последното учебно заведение или от последната месторабота с превод на български език;
 5. Списък на научните публикации с превод на български език;
 6. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване;
 7. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство;
 8. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;
 9. Снимки – 6 бр., формат 3,5х4,5;

Забележки:

 1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 6 трябва да бъдат преведени и легализирани;
 2. Преводът на същите трябва да бъде на български език;
 3.  Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
  • При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.

 4. За гражданите на Република Турция посочените в точки 2, 3 и 6 документи се извършва само чрез заверка от областен управител - валия, по местоживеене.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Република България