1. ​​Заявление (по образец) до Ректора на Русенския Университет за обучение по дадена специалност. 
 2. Копие на документа за завършено средно образование.
 3. Приложението с оценките от документа за завършено средно образование.
  Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.
 4. Удостоверение от РУО (Регионално управление на образованието) по местоживеене или в гр. Русе за признато средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните предмети;
 5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на пристигане;
 6. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от Висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
 7. Копие от документите за гражданство и декларация за идентичност на имената – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 8. Фотокопие от документа за самоличност – страницата с личните данни, изписани на латиница;
 9. Снимки – 6 бр., формат 3,5х4,5.

Забележки: 

 1. Документите, посочени в точки 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани;
 2. Преводът на същите трябва да бъде на български език и да имат нотариална заверка. Преводът трябва да бъде осъществен на територията на Република България или в посолството на Р България в съответната държава;
 3. Легализацията на документите трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Р България.
 4. За гражданите на Република Турция посочените в точки 2, 3 и 5 документи се извършва само чрез заверка с Апостил от областен управител - валия, по местоживеене.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Република България