Документи за кандидатстване

Документите Ви за кандидатстване в Русенския университет трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа. 
При необходимост можете да се консултирате с нас на e-mail адрес: chs@uni-ruse.bg или със служител в консулските служби на Република България.

Получаване на виза 

За да получите входна виза обучение в Република България, е необходимо да извършите следното:

 1. Да изпратите до Дирекция "Чуждестранни студенти" на Русенския университет посочените в нашия сайт документи за кандидатстване.
 2. След получаване на удостверение от Министерството на образованието и науката на Р България, че сте приет за обучение в Русенския университе ще Ви бъде изпратена проформа-фактура, в която е посочена таксата за обучение и банковата сметка на Русенския университет.
 3. След заплащане на таксата за обучение от Русенския университет на посочения от Вас адрес ще получите:

 • удостоверение, издадено от Министерството на образованието и науката на Р България, че сте приет за обучение в Русенския университет;
 • удостоверение, издадено от Русенския университет, че сте приет за обучение в Русенски университет, потвърждение за настаняване в студентските общежития и потвърждение за заплатена годишна такса за обучение.

В консулската служба на Р България във Вашата страна трябва да представите:

 • удостоверението за обучение в Русенския университет, издадено от Министерството на образованието и науката на Р България
 • документ за резервация в студентските общежития на Русенския университет;
 • документ от банка за платена такса за обучение в Русенския университет на Вашето име.

След получаване на входна виза, е необходимо да се явите в Русенския университет.

Получаване на разрешение за продължително пребиваване 

  Заявленията за получаване право на продължително пребиваване се подават в Териториално звено „Миграция”, при ОД Полиция - Русе, не по-късно от 14 дни преди изтичане на разрешения срок на пребиваване на чужденците на територията на България. За нарушаването на това изискване лицата подлежат на глоба. Към заявлението трябва да се прилагат:
 1. Копие на редовен документ за задгранично пътуване със:
  - страниците на снимката;
  - страницата с личните данни;
  - страницата с визата по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/, когато такава се изисква
  - страницата с печата за последното влизане в страната;
  За сверяване на автентичността се представя и оригинал на документа за задгранично пътуване
 2. Документ за платена държавна такса по чл.10, ал.3 от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
 3. Доказателства за осигурено жилище /договор за наем, настанителна заповед и т.н./
 4. Задължителна медицинска застраховка /за искания срок на пребиваване/, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено па Закона за здравното осигуряване /ако студентът се ползва от здравно осигуряване, е желателно този факт да се отразява в удостоверенията, издавани от Русенския университет/.
 5. Доказателства за наличието на достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България./Документ удостоверяващ, че чужденецът получава стипендия и /или удостоверение от банка за наличие на достатъчни средства за издръжка и пребиванене т.н./
 6. Удостоверение за приемането му за обучение в Република България издадено от Министерството на образованието и науката и удостоверение, издадено от висшето училище, че чужденецът се обучава през съответната година.
 7. Доказателство за платена такса за записване във висшето училище, което се представя след влизане на лицето на територията на Република България с виза по чл.15, ал.1 от ЗЧРБ /виза тип Д/.
 8. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване- при първоначалното подаване на заявлението /включително и за виза Д/.

   Заявленията се разглеждат в срок от 14 дни, като резултатът се съобщава писмено на чужденеца, след което следва да заплатят съответната такса по чл.10, ал.1, т1 и 2 от Тарифа №4 за разрешения срок на пребиваване.  Тази такса се заплаща всяка година. 


ВНИМАНИЕ!
Задграничният Ви паспорт трябва да е със срок на валидност, изтичащ не по-рано от 30.10.2025 г.