​​​

Катедрата обучава студенти в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки за образователно-квалификационни степени "бакалавър" - специалности Компютърни науки​, Информатика и информационни технологии в бизнеса,  Софтуерно инженерство и "магистър"  - Софтуерно инженерство и Информатика. Тя е специализираща и за магистърска програма Информатика и информационни технологии в образованието. Учебни планове за всички специалности са разработени в съответствие със съвременните изисквания на софтуерната индустрия, бизнеса и поръчителите на кадри.

Специалност Компютърни науки е разкрита през 2011 г. и е наследник на специалност Информатика и информационни технологии. Завършилите специалността владеят основните методи за ​обработка на информация, проектиране, програмиране и изграждане на софтуерни системи. В състояние са да ползват и създават софтуер в различни области.  

Специалност Информатика и информационни технологии в бизнеса е разкрита през 2009 г. Целта на специалността е да подготвя професионалисти по приложение на информационни технологии в държавната администрация.

Специалност Софтуерно инженерство е разкрита през 2018 г. и е предназначена за подготовка на специалисти с висше образование, притежаващи знания и умения в областта на проектиране и разработване на съвременни софтуерни системи. Подготвените кадри ще могат да решават основните проблеми от целия жизнен цикъл на създаване на качествени и ефективни софтуерни приложения.

Магистърска специалност Софтуерно инженерство е разкрита през 2008 г. Обучение по магистърска специалност Информатика се провежда от 2002 г.
Катедра ИИТ води обучението на студентите от всички специалности на университета по програмиране и информационни технологии.

Важен фактор за качественото обучение е добрата материално-техническа база, с която катедрата разполага, за развитието на която среща съдействието и подкрепата на ръководството на университета.
Катедрата е активен участник в дейността на Факултета за продължаващо обучение.

За повече информация вижте нашата страница във Facebook.