​Катедрата е създадена през февруари 1981 г. като сектор "Информатика" в рамките на Центъра по математика, който е с ранг на факултет към ВИММЕСС. Състои се от 5 души:
 • гл. ас. ктн Марко Тодоров - ръководител
 • доц. ктн Върбан Илиев
 • гл. ас. Николай Райков
 • ст. ас. Бисер Манджаров
 • ст. ас. Анета Савова.
През периода 1985 - 1987 г. в сектора постъпват нови членове, след което съставът наброява 14 преподаватели, технически изпълнител и организатор учебна дейност.
През 1994 г. Центърът по математика се включва в новосъздадения Педагогически факултет и секторите се преобразуват в катедри.
През 1998 г. катедрата се преименува в катедра "Информатика и информационни технологии" с оглед по-пълно съответствие на наименованието на катедрата и предмета на нейната дейност.
От създаването на катедрата до настоящия момент като преподаватели са работили над 40 души, а като системни администратори – 10. 

Настоящият преподавателски състав е:
 • 1 професор;
 • 6 доценти;
 • 7 главни асистенти;
 • 1 асистент.
Към месец март 2020 г. към катедрата се обучават 12 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.
Ръководители на катедрата прз годините са били:
 • доц. д-р Марко Тодоров – 1981 – 1987 г.
 • проф. д-р Върбан Илиев – 1987 – 1994 и 1997 - 2003 г.
 • гл. ас. Марко Марков - 1995 - 1996 г.
 • проф. д-р Маргарита Теодосиева – 2003 - 2007 г.
 • проф. д-р Каталина Григорова – 2007 - 2016 г.
 • доц. д-р Румен Русев - 2016 до сега.