За обучението на студентите от специалностите на професионалното направление е обезпечена материално-техническа база, която отговаря на съвременните изисквания на МОН за обучение в съответните специалности. Русенският университет „Ангел Кънчев" осигурява, поддържа и обновява материално-техническата си и информационна база като условие за продуктивни изследвания и творчески постижения на преподаватели, докторанти и студенти.

​Катедра ИИТ разполага със собствена съвременна материална-техническа база за провеждане на учебен процес и научно- изследователска работа. Седем учебни зали са оборудвани със съвременни персонални компютри. Използват се най-новите операционни системи, приложни програмни продукти, среди за разработка на софтуер и подходи за виртуализация. Обособен е център за компютърна поддръжка, който осигурява сървърните ресурси и мрежовите комуникации не само за катедрата, но и за целия факултет ПНО. Оптичната връзка към гръбнака на Университетската компютърна мрежа позволява сигурен достъп до всички университетски ресурси и безпроблемен високоскоростен Интернет. Осигурена е и безжична връзка до университетски точки за достъп, което облекчава използването на компютърната техника в лекционни и семинарни зали.

В свободното от редовни учебни занятия време компютърните зали се предоставят за свободен достъп на студенти, дипломанти и докторанти за самостоятелна работа. Поддръжката на сървърите и учебните зали се извършва от двама високо-квалифицирани системни администратори.


  
  
Размер на картина
  
  
зала_1.416.jpgзала_1.4163872 x 25924854 KB 10.7.2013 г. 14:58
компютърна зала.JPGкомпютърна зала2210 x 17242429 KB 10.7.2013 г. 14:55
комуникационен шкаф.jpgкомуникационен шкаф1952 x 26082415 KB 10.7.2013 г. 14:57

​​