Членовете на академичния състав на катедра ИИТ имат интереси в различни научни и научно-приложни области. Активно участват в научно-изследователски колективи, които работят по проекти от национални и международни програми. Членове от катедрата са включвани в научни журита и специализирани научни съвети. Вземат участие в експертни групи по процедури за акредитация на професионално направление и НАОА. Членове са на редакционни колегии на научни списания и сборници, организационни и програмни комитети на международни конференции. Хабилитирани преподаватели изготвят рецензии и становища на дисертационни трудове, научни статии и доклади.

Публикационната дейност на преподавателите по проблематиката на професионалното направление през последните 6 години в национални и чуждестранни реферирани научни издания и такива с импакт фактор или импакт ранг е разнообразна и значима.

Година

В национални реферирани научни издания

В чуждестранни реферирани научни издания

С импакт фактор/ранг

Общо публикации

​2016
3617
1​43
​2017
28
10
7
38
​2018
2819
​7
​47
​2019
​6
317
37
​2020
16
​23
​6
39
​2021
0​​29
529
​Всичко
114​
​119
33
233

Всяка година се планира работата по изследователски проекти. Във всички теми, предложени от катедра ИИТ и финансирани от фонд Научни изследвания, в работните колективи участват студенти и докторанти. Участието им в научните проекти е мотивиращо и стимулиращо за тяхното развитие и изяви: участия в конференции и студентски научни сесии, разработване на дипломни работи, получаване на награди и др. 
През периода 2016-2021 г. повече от 50 студенти и докторанти са взели участие в Международни студентски научни форуми, традиционните Студентски научни сесия на РУ&СУ, а също така и в проектите финансирани от Вътрешноуниверситетския фонд Научни изследвания.


Научни семинари

Теми на семинарите

  • Създаване и изследване на система за визуализиране на тримерни деформируеми обекти в Интернет
  • Създаване и изследване на система за децентрализиран видео стрийминг и споделяне на файлове в Web среда
  • ​Дейности по подобряване на публикационната дейност в реферирани и индексирани издания
  • Приложение на IoT (Internet of Things) в медицината
  • ​Сравнителен анализ на системи за за синхронно дистанционно обучение