Катедрата е създадена през 1978 година и започва да обучава студенти в специалност "Автомобилен транспорт, трактори и кари" с две специализации "Организация и безопасност на движението и автомобилните превози" и "Техническо поддържане на автомобили". По-късно при разкриване на специалността "Технология и организация на транспорта", катедрата обучава студенти от направлението "Технология и организация". През 1999 г се разкрива специалност "Технология и управление на транспорта" и през 2003 г. се дипломират студентите от първия випуск на специалността, които се обучават по учебен план за образователно-квалификационна степен "бакалавър". Те придобиват професионална квалификация "инженер по транспорта". Същата година са приети първите кандидати за обучение в специалността "Технология и управление на транспорта" по учебен план и програми за образователно квалификационна степен "магистър", които придобиват професионална квалификация "магистър-инженер". През учебната 2011/2012 г. в университета се разкрива нова специалност "Експлоатация на флота и пристанищата", за която отговаря катедра Транспорт. През 2013/2014 г. поради проявен интерес от страна на работодатели, които работят в областта на водния транспорт е разкрита специалност "Технологии и логистика на водните превози". Катедрата обучава  и докторанти в научната специалност "Управление и организация на автомобилния транспорт".

 

     Повече от 2500 са дипломираните инженери, получили висше образование в катедра "Транспорт" на Транспортния факултет. Около 250 инженери и специалисти са повишавали квалификацията си в дългосрочни и кратки курсове организирани и ръководени от преподавателите в катедрата при отлично сътрудничество с Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, Националната комисия по безопасността на движението, Министерството на образованието и науката и други ведомства. Възпитаница на катедра "Транспорт" работят в Етиопия, Йордания, Йемен, Лаос, Никарагуа, Сирия, Непал, Украйна, Молдова, Турция и Канада.
Ръководители на катедрата са били: доц. Звездо Костов, проф. Димитър Симеонов, гл. ас. Живко Гелков, проф. Велизара Пенчева, доц. Митко Маринов и доц. Асен Асенов (от 2015 до сега).
 
 

 

     

     Учебните лаборатории на катедрата са обзаведени с модерни технически средства, съоръжения и компютърна техника, които дават възможност на студентите да работят в условия, близки както до реалните транспортни процеси и транспортни средства, така и до управлението и безопасността на движението. В катедрата има изградени учебни лаборатории по:

 • Диагностика на автомобили;
 • Техническа експлоатация на автомобили;
 • Транспортни технологии, превози и логистика;
 • Транспортни системи и иновации;
 • Организация и управление на движението;
 • Мобилна лаборатория за изследване на безопасността и ефективността на автомобилното движение;
 • Комуникационна и осигурителна техника;
 • Безопасност на движението.

  Научно-изследователската дейност на катедрата се извършва в съвременни лаборатории в следните области:
 • Оптимизация на превозите на пътници и товари;
 • Логистика и моделиране на процесите в транспорта;
 • Диагностика и техническо обслужване на транспортната техника;
 • Организация и управление на сервизната дейност в транспорта;
 • Организация, безопасност и управление на движението на транспорта;
 • Интелигентни системи в транспорта.

      Изградените научно-изследователски лаборатории по: Енергийна ефективност в транспорта с ръководител проф. Велизара Пенчева, Управление на автомобилното движение доц. Митко Маринов, Транспортни системи с ръководител доц. Асен Асенов, Безопасност на движението с ръководител доц. Даниел Любенов и Сервизна дейност в транспорта с ръководители доц. Н. Колев и гл.ас. д-р Михаил Милчев разработват редица проекти и обслужват транспортната дейност в региона, развивайки изследователска и иновационна дейност.

      По-съществени научни и научно-приложни разработки на катедрата са: схема за организация на пътническия транспорт в гр. Русе и гр. Разград; технология за превозване на хляб и хлебни изделия в гр. Русе; проекти на полигони за обучение на водачи на автомобили; методика за обучение на водачи на МПС в критични ситуации; симулатор за обучение на водачи на автомобили с дигитален и аналогов тахограф; мобилна система за регистриране на данни от електромобил в експлоатация; над 700 експертизи на пътнотранспортни произшествия; разработени и произведени транспортни контролери и детектори; технология и съоръжения за анодиране на алуминиево-силициеви сплави за бутала; технология за фосфатиране и оксидиране на бутала  на бутала и др.

        Студентите  имат възможност активно да участват в научноизследователската дейност, извършвана от академичния състав на катедрата и така да придобият допълнителни знания и умения в конкретни области. Студентската научноизследователска лаборатория по „Устойчив транспорт" участва в изследвания и разработва редица въпроси, свързани с транспорта и ограничаване на негативното му влияние върху околната среда и човека. Над 20 публикации имат студентите в студентски научни сесии и получени много отличия.

       Преподавателите от катедрата участват активно в редица международни образователни и изследователски програми. В рамките на тези програми за мобилност студентите могат да се обучават в различни водещи университети на Франция, Австрия, Гърция, Швеция, Словения и др.

 

     

     Преподавателите от катедра "Транспорт" са публикували повече от 800 статии и доклади и над 20 учебници и учебни помагала. Участвали са в научни конференции освен в страната и в Русия, Сърбия, Полша, Македония, Румъния, Великобритания, Гърция, Турция, Испания, Словения, Словакия, Хърватия, Украйна, Австрия, Италия и др.

      Проф. Д. Симеонов и доц. М. Маринов са членове на борда на редакцията на списание Transport Reviews, издавано в Англия.

       Проф. В. Пенчева бше Заместник ректор по развитие, координация и продължаващо обучение и Директор на многофункционалната дирекция по Координация, развитие и продължаващо образование на Русенския университет от 2008 до 2015г. От 2016 е ректор на Русенския университет. Участва също в редколегията на сп. „Annals of the Faculty of Engineering Hunedora", Timisoara, Romania.

      Със своята учебна, научна и внедрителска работа колективът на катедра "Транспорт" е популярен в страната и чужбина и винаги се е стремял към сътрудничество с университети, с министерства, ведомства и организации. Традиционно добри са отношенията на катедрата с Техническия университет – София и Варна, ВТУ "Тодор Каблешков" София, Бургаския свободен университет, Техническия колеж Ямбол и др. Установено е тясно сътрудничество и е провеждана съвместна работа с Института по транспорт към Университета в Лийдс (Великобритания), Московския пътно - автомобилен институт, Политехниката в Радом (Полша), Университета в гр. Питещ (Румъния), Техническия университет и Висшето училище за техника и стопанство – Берлин (Германия).

        Различни проекти и програми са изпълнявани в тясно сътрудничество с Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на вътрешните работи – отдел КАТ, АЕБТРИ, ИА "Автомобилна администрация" и "Морска администрация" и други национални и местни ведомства и организации.

         В момента вниманието на катедрата е ангажирано със създаване на философия за изграждането на град Русе като логистичен център, чрез нейното участие в дейностите по изграждане на Дунавската стратегия.

      В заключение може да се отбележи, че цялостната работа на катедра "Транспорт" при  Русенския университет "Ангел Кънчев" е насочена към създаването на специалисти, които да могат да решават транспортните проблеми на модерното общество, специалисти подготвени не за днешния, а за утрешния ден. Подготовката на специалисти за работа в Единния европейски транспортен пазар е философията и съдържанието на дейността на катедрата "Транспорт". Извършваната научно-изследователска и експертна дейност извеждат катедрата на високи позиции в научно-изследователското пространство на страната.

Състав на катедрата през 2005 г.


1.jpg 
​​​​​​​​​​​

Състав на катедрата през 2005 г. заедно с докторантите​​​


 

2.jpg 

     Катедрата има акредитация за обучение на докторанти в научната специалност 02.14.07 "Управление и организация на автомобилния транспорт". През 2005 г. са подготвяни 5 редовни докторанти.

Л​ичности, работили в катедрата 

Преподаватели


 

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на гл.ас. инж. Живко Гелков

 

gelkov@uni-ruse.bg

7017 Русе, ул. Студентска 8

тел. 082 888 609

 

11.03.1948 г.роден в с. Селановци, обл. Враца
1967 г.завършва Техникум по речно корабостроене и корабоплаване, гр. Русе
1969-1970 г.работи като конструктор в МЗ "Изгрев", гр. Оряхово
1975 г.завършва ВИММЕСС, специалност “МСС” гр. Русе
1975-1976 г.работи като главен инженер в АПК, гр. Оряхово
1976 г.избран за асистент по "Организация и безопасност на движението" в катедра "Автомобилен транспорт, трактори и кари" на РУ "А. Кънчев"
1979-1980 г.специализация в МАДИ, Москва
1986 г.избран за главен асистент в катедра "Транспорт"

1992-1994 г.

1976- 2011г.

 

ръководител катедра "Транспорт"

преподавател в катедра "Транспорт"

Ръководител и изпълнител на  договори с научно-изследователски и приложен характер.

Автор и съавтор на над 40 статии и доклади, книги, монографии, учебници и учебни пособия.

Съдебен експерт към следствени служби и съдилища в страната.

Учебни дисциплиниБезопасност на движението, Организация и управление на движението на транспорта, Реконструкция и изследване на пътно-транспортни произшествия, Организация и безопасност на движението.

Научни интереси в областта на: Безопасност на пътното движение, организация и управление на пътното движение.


 

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на проф. д-р Димитър Симеонов

1938-2016

 

 

 

07.02.1938 г.роден в с. Ряхово, обл. Русенска;
1957 г.завършва Техникум по механотехника гр. Русе;
1962 г.завършва ВИММЕС гр. Русе;
1963 г.избран за асистент по "Висша математика" в катедра "Математика" на РУ "А. Кънчев";
1970 г.защитава докторска дисертация на тема " Перспективна система машини за комплексна механизация на селскостопанското производство " в МИИСП “В.П. Горячкин”, гр. Москва;
1976 г.избран за доцент по Експлоатация на машино-тракторния и автомобилния парк към катедра “Автомобили, трактори и кари”;
1977-1979; 1989-1993г.pъководител катедра "Автомобилен транспорт";
1979 – 1983г.зам. ректор на ВИММЕСС (РУ “А. Кънчев”) по въпросите на кадровия и научния потенциал, следдипломна квалификация и международно сътрудничество;
1990 г.избран за професор към катедра "Автомобилен транспорт" по Експлоатация с тема на хабилитационния труд “Рационално използване на тракторите и автомобилите (Методи за изследване и резултати)”;
1991 г.декан на Факултета за чуждестранни студенти;
1995 -2005г.ръководител катедра "Транспорт";
1995 -1997г.член на Специализирани научени съвет по "Механични технологии и транспорт" и "Земеделска и горска техника"

1999 -


 1963 -2005г


 

председател на Научния Факултетен съвет на Автотранспортен факултет при РУ”А. Кънчев”

преподавател в катедра "Транспорт"

Автор и съавтор на над 150 статии и доклада, над 20 книги, монографии, учебници и учебни пособия.

Носител на Награда на Община Русе за значими постижения в областта на науката, връчена му през 2000 година.

Учебни дисциплини: Теория на транспортните потоци и логистика; Взаимодействие на видовете транспорт; Моделиране и оптимизация на транспортните процеси; Международен транспорт; Технология и организация на транспорта; Пътнически транспорт.

Научни интереси в областта на: Транспортните системи и технологии, оптимизация в областта на транспорта, теорията на системите; логистика.

​​​ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на доц. инж. Александър Стоянов

1950-2014

 

 

 

08.03.1950 г.роден в гр. Русе
1969 г.завършва Техникум по електротехника, гр. Русе
1975 г.завършва ВИММЕСС, специалност “ДВГ” гр. Русе
1976 г.

избран за асистент по "Техническа експлоатация" в катедра "Автомобилен транспорт, трактори и кари" на РУ "А. Кънчев"

1991 г.избран за главен асистент в катедра "Транспорт"
2008 г.получава диплома за "Доктор" за защитена докторска дисертация на тема "Изследване и усъвършенстване на метода за диагностика на дизеловата горивна уредба по амплитудно-фазовите параметри на горивоподаването"
 2010г.

1976 - 2014 г.
придобито научно звание “Доцент”

преподавател в катедра "Транспорт"

 

​Учебни дисциплини: Техническа експлоатация на транспорта, Ремонт и поддържане на транспортна техника, Сервиз на транспортна техника.

Научни интереси в областта на: диагностика,  поддържане и експлоатационна надеждност на транспортна техника.

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на гл. ас. инж. Петко Тепавичаров

 

 

 

30.11.1945 г.роден в с. Караманово, обл. Русенска
1964 г.завършва Техникум по механотехника гр. Русе
1965-1968 г.редовен курсант във Висшето Народно Военноморско училище - гр. Варна, специалност "корабен механик"
1968-1970 г.работи като секционен майстор във фабрика "Фазан" гр. Русе
1971-1975 г.редовен студент във "ВИММЕСС" гр. Русе
1975 г.завършва редовно обучение във ВИММЕСС специалност "Двигатели с вътрешно горене"
1975-1999 г.редовен преподавател - асистент, старши асистент, главен асистент в РУ "А. Кънчев", гр. Русе, катедра "ДВГ".
1999 - 2009г.

гл.ас. и преподавател в катедра "Транспорт" при РУ "А. Кънчев"

 

Автор и съавтор на над 30 статии и доклади публикувани в страната и чужбина и 3 учебни пособия.

Учебни дисциплиниТехнология и организация на транспорта; Пътнически транспорт; Динамика и конструкции на ДВГ; Автотракторни двигатели; Вграждане на ДВГ в машини и съоръжения.

Научни интереси в областта на:  техническо обслужване и диагностика на дизеловите двигатели, нови материали и технологии за производство на части за ДВГ, автоматични скоростни кутии - ремонт, диагностика, турбокомпресорни агрегати - ремонт, диагностика, нови конструкции ДВГ, алтернативни горива за ДВГ, автотехнически експертизи и експертни оценки.


​Служ​ители 

ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ

на инж. Тодор Петков Бойчев

 

 

 

 

10.05.1948 г.роден в с. Долна Липница, обл. В. Търново;
1967 г.завършва Техникум по механотехника гр. Русе; специалност ДВГ
1968 г.отбива военна служба в НШЗО “Хр. Ботев” – гр. Плeвен
1970 г.механик в авиоотряд гр. Русе на ССА;
1971 г.приет за студент във факултет МТФ на ВИММЕСС – гр. Русе, специалност “Технология на металите и машиностроенето”
1976 г.завършва ВИММЕСС – гр. Русе
1976÷1983 г.работи като технолог и конструктор в МК “Дунарит” – гр. Русе
1979÷1981 г.следдипломна квалификация във ВМЕИ – гр. София, специалност “Дискретни производства”, специализация в Магдебург – Германия
1983÷1986 г.главен механик на УПЗ при РУ “Ангел Кънчев”
1986-1993 г.

1993-2011 г.
ръководител лаборатория в кат. “ССМ”

ръководител лаборатория в кат.“Транспорт”

 

        Учредител и председател на КТ “Подкрепа” в РУ “Ангел Кънчев”


Докторанти

1. инж. Атанас Иванов Ташев. Tема: "Изследване на технико-икономическата ефективност на транспортния парк в АПК", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07, защитил 1982. Работи в ТУ-София, Филиал в гр. Пловдив.

2. инж. Йордан Илиев Маринов. Tема:  "Изграждане рационални маршрутни схеми на масовия пътнически транспорт", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитил 1985. Работил в Община Русе. Пенсионер.

3. инж. Николай Илиев Колев. Тема: "Изследване мощностните, икономичните и токсичните показатели на дизелов двигател с анодирани бутала", научен р-л: доц. д-р инж. Е. Маринов, доц. д-р инж. С. Стойков, шифър 02.01.42 - "ДВГ", защитил 1997. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

4. инж. Митко Димитров Маринов. Tема: "Изследване управление на движението на кръстовище със светофари по разхода на гориво", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитил 2001. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

5. инж. Велизара Иванова Пенчева. Тема: "Изследване и оптимизация превозите на товари в малки партиди", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07, защитила 2001. Работи в катедра "Транспорт" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе.

6. инж. Веселина Стоянова Евтимова. Тема: "Потокови процеси и транспортно обслужване на център за спешна медицинска помощ", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07,защитила 2004. Работи в катедра "Математика" при РУ"А. Кънчев", гр. Русе, защитила 2007г. 

7. инж. Николина Белчева Драгнева. Тема: "Оценка на елементите на системата за обществен транспорт при извършване на транспортни услуги", научен р-л: проф. д-р инж. Д. Симеонов, шифър 02.14.07, защитила 2004. Работи в БСУ, гр. Бургас.

8. инж. Вярка Тончева Ронкова. Тема: "Изследване влиянието на анодно покритие на бутала върху експлоатационните и екологичните показатели на дизелов двигател". шифър 02.01.42 научен ръководител: доц. д-р инж. Николай Колев, защитила  2007г.

​​9.инж. Елица Минева Русева. Тема: "Изследване елементите на транспортния процес в система за спешна медицинска помощ". шифър 02.14.07 научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева .Отчислена с право на защита 2007г.

10.инж. Ана Денчева Русева. Тема: "Пътникопотоци и обслужването им с таксиметрови превози" шифър 02.14.07 научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева. Отчислена с право на защита 2007г.   

11. инж. Анелия Ангелова Петкова. Тема: "Изследване характеристиките на транспортния поток за предотвратяване възникването на пътно транспортни произшествия". шифър 02.14.07 научен ръководител: доц. д-р инж. Митко Маринов. Отчислена с право на защита 2008г.

12. инж. Пламена Господинова Иванова. Тема: "Изследване на скоростните режими на движение на маршрути на градския транспорт". шифър 02.14.07 научен ръководител: доц. д-р инж. Митко Маринов. Отчислена с право на защита 2008г.

13. инж. Пламена Валентинова Гагова. Тема: "Устойчиво развитие на транспортна фирма за международни автомобилни превози на товари", научен ръководител: доц. д-р инж. Велизара Пенчева. Отчислена с право на защита 2013г.

14. инж. Димитър Иванов Грозев. Тема: "Ефективност в системата за градски таксиметрови превози", научен ръководител доц. д-р  инж. Велизара Пенчева, защитил 2014г.

15. инж. Тончо Гецов Балбузанов. Тема": "Изследване възможността за определяне на техническото състояние на дизеловата горивна" уредба, научен ръководител доц. д-р  инж. Николай Колев и доц. д-р  инж. Александър Стоянов, защитил 2015г.

16. инж. Михаил Парашкевов Милчев. Тема: "Изследване и подобряване експлоатационните показатели на надежността на автомобили", научен ръководител доц. д-р  инж. Николай Колев и доц. д-р  инж. Александър Стоянов, защитил 2015г.

17. инж. Свилен Атанасов  Костадинов. Те​ма: "Изследване на маневрата изпреварване на автомобили", научен ръководител доц. д-р инж. Митко Маринов, защитил 2015г.

18. инж. Иван Христов Белоев.  Те​ма: "Разработване и изследване на модулна система за комбинирано енергоснабяване и мониторинг на вредни емисии на автомобилния транспорт", научен ръководител проф. д-р инж. Велизара Пенчева, доц. д-р инж. Борис Евстатиев, защитил 2015г.

19. инж. Вълко Тодоров Станев. Тема: "Изследване безопасността на железопътните прелези в участъка Пловдив – Карлово", научен ръководител проф. д-р инж. Д. Симеонов,  доц. д-р  инж. Митко Маринов, защитил 2016г..

19. инж. Павел Йорданов Стоянов. Тема: "Изследване ефективността на градски пътнически транспорт в условията на средно голям град", научен ръководител доц. д-р  инж. Митко Маринов, защитил 2016г..

20. инж. Джемал Ерол Топчу. Тема" Оптимизиране на доставката на товарите в съвременния град" научен ръководител проф. д-р инж.  Велизара Пенчева, защитил 2017г..

21. инж. Деница Илиева Митева. Тема" Комплексна оценка на нивото на качеството на транспортната услуга при таксиметровите превози"научни ръководители проф. д-р инж.  Велизара Пенчева.доц, д-р инж. ​ Асен Асено​в, защитила 2017г.

22. инж. Камен Жеков Иванов. Тема: "Оценка влиянието на риска върху работата на контейнерен терминал"научен ръководител доц. д-р инж. ​ Асен Асено​в.

23. инж. Ивелин Венциславов Занев. Тема: "Изследване организацията на интермодалните превози с отчитане влиянието на навигационните характеристики на река Дунав", научен ръководител проф. д-р инж.  Велизара Пенчева. Отчислен с право на защита 2018г. 


 

 


 ​