​Организации и физически лица, на които катедра Транспорт

изказва благодарност за подкрепата и ползотворното сътрудничество