Научноизследователска дейност:

Академичният състав на катедрата, докторантите и студентите работят в следните основни тематични направления:

  • Комуникационни мрежи и системи;
  • Радиотехнически системи;
  • Вградени системи;
  • Цифрова обработка и пренос на сигнали;
  • Индустриални комуникации;
  • Възобновяеми енергийни източници;
  • Електрически и водородни автомобили;
  • Дронове;
  • Образование. 

Поради динамиката на съвременния живот, производствените системи стават изключително сложни и въпреки нарастващата ИТ поддръжка, те се нуждаят от ново поколение професионалисти с компетенции, вариращи от основни производствени процеси до информационни технологии. Мисията на катедра «Телекомуникации» е да извършва постоянна адаптация на съществуващите курсове, въвеждане на нови курсове и учебни програми, за да подготви завършващите за посрещане на предизвикателствата на съвременния бизнес модел.

Преподавателите работят по научно - изследователски проекти и договори с фирми-възложители. Научната продукция на членове на катедрата се докладва и публикува у нас и в чужбина.

Катедрата е колективен член на International Federation of Automatic Control и Съюз по автоматика и информатика. Някои от преподавателите са членове на IEEE, European Association for Education in Electrical and Information Engineering и на Съюз на учените – Русе. Катедрата поддържа тясно сътрудничество с водещи фирми в областта на телекомуникациите у нас: Cisco-България, Siemens-България, Виваком, Мобилтел, Джонсън контрол, Прософт, Тераком, Контракс и др. Периодично се организират съвместни семинари и презентации на авангардни телекомуникационни системи и технологии.

Съпътстващи дейности:

CISCO Академия

Към катедрата действа CISCO академия. На желаещите студенти се предоставя възможност да преминат курсове на обучение CCNA Routing and Switching, CCNA Security и CCNP и да получат международно признат сертификат.

VMware Академия

Към катедрата действа VMWare Академия. VMware е световен лидер в областта на виртуализацията на ресурси и облачните инфраструктури. Към катедра "Телекомуникации" се предлагат курсове на обучение и възможност за придобиване на световно признати сертификати.

MikroTik Академия.

Академичната програма на MikroTik е насочена и се изпълнява от образователни институции (университети, технически училища, колежи и други), които предлагат обучение в сферата на съвременните компютърни мрежи и информационни технологии. Целта на академията е осигуряване на висококачествено обучение и предоставяне на възможност за получаване, както на теоретични, така и на приложни познания в областта на компютърните мрежи изградени с продукти и решения на MikroTik. Знанията и уменията, придобити в академията създават предпоставка за успешна реализация на курсистите в сферата на съвременните телекомуникационни мрежи и системи. Обучението в академията се извършва по утвърдена учебна програма съобразена с изискванията на Микротик. Всеки успешно завършил курса, ще има възможността да получи международно признат сертификат MikroTik Certified Network Associate (MTCNA), който ще допринесе за професионалното му реализиране.

Международно сътрудничество и европейска интеграция:

Преподаватели от катедрата ръководят и участват активно в различни международни и национални проекти и програми като Фонд „Научни изследвания", ERASMUS+, Tempus, Трансгранично сътрудничество, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси и др. Катедрата има подписани двустранни споразумения по институционален договор в рамките на програма ERASMUS+ с университети от Германия, Франция, Белгия, Швеция, Турция, Дания, Португалия, Испания, Италия, Норвегия, Великобритания, Румъния, Малайзия, Индонезия, Йордания и др. По тези споразумения се осъществява ежегоден краткосрочен и дългосрочен обмен на преподаватели и студенти.