СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2022

при Машинно-технологичен факултет

на Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 07.06.2022 г. (вторник) от 14 ч. в зала 1.417 ще се проведе традиционната студентска научна сесия към Машинно-технологичния факултет.

За повече информация вижте прикачения файл:

MP_MTF_2022.pdf

Screenshot 2022-04-28 111941.jpg

Screenshot 2022-04-28 112005.jpg

================================================================================================

   На 27 май 2022 г. от 13 до 17 часа в зала 1.309 в Русенския университет се проведе семинар "Бъдещето на системите за управлени.

   Младежкият клуб по качеството към Русенския университет е основан на 26 май 2014 год. Той продължава традициите, чиито основи са поставени от проф. д-р Нако Наков, доц. д-р Теодосий Тошков- заслужил професор на Русенския университет и доц. д-р инж.Цвятко Корийков, чието име носи Информационният център към клуба по качество. Значителна част от литературата в него е дарена безвъзмездно от дългогодишния регионален координатор на Сдружение „Клуб 9000” в Русе маг. инж. Асен Василев. Библиотеката непрекъснато се обогатява с информационни материали и литература на български и английски език, на хартиен носител и в електронен формат. 

   По повод осмата годишнина на Клуба, катедра ТММРМ към МТФ организира семинар на тема "Бъдещето на системите за управление". Основен гост-лектор беше Иван Савов- Председател European Risk Policy Institute (https://risk-policy.eu/bg/); Управляващ Директор MG Global (https://mgglobal.eu/)/ NQA Eastern Europe (https://www.nqa.com/bg-bg); Член-кореспондент Австралийски институт за риск политика (https://www.arpi.org.au/); Член на Техническия комитет на Международния акредитационен форум (IAF - https://iaf.nu/en/home/); А-Liaison представител в ISO/CASCO (ISO/CASCO, Committee on conformity assessment - https://www.iso.org/committee/54998.html).

   На семинара присъстваха Декана на МТФ- доц. д-р инж. Димитър Димитров, ръководителят на катедра ТММРМ- доц. д-р инж. Данко Тонев, Зам.-Декана на факултет "Бизнес и мениджмънт"- гл. ас. д-р М. Бонева, както и други преподаватели от Русенския университет. Гост на семинара беше и преподавателят от Технически университет "Георге Асаки" в Яш, Румъния д-р Михай Бока. Поканени и участници в семинара естествено бяха и студенти от магистърския курс по "Управление на качеството", представители на Сдружение "Клуб 9000" и др. Семинарът се проведе в смесена форма, като за виртуална стая се използва системата BigBlueButton.

   Тематиката и актуалността на изнесените доклади (виж постера) провокира множество въпроси, които получиха изчерпателни и професионални въпроси от лекторите. От присъстващите постъпи предложение г-н Иван Савов да бъде поканен да изнесе пленарен доклад на Научната конференция, организирана съвместно от Русенския университет и Съюза на учените - Русе.

   За Световния ден на качеството предстои публикуването на допълнено и преработено издание на Алманаха на алумните от Клуба по качество.


================================================================================================

Семинар "Бъдещето на системите за управление"

На 26 май 2014 год. е основан Младежкия клуб по качеството към Русенския университет.

По повод осмата годишнина на Клуба, катедра ТММРМ към МТФ организира семинар на тема "Бъдещето на системите за управление". Основен гост-лектор ще бъде Иван Савов.

Можете да се регистрирате за семинара "Бъдещето на системите за управление" на адрес: https://forms.gle/w8HVeJLnc1DJw7m9A
================================================================================================

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА СРЪЧНОСТ И БЪРЗИНА 

ПРИ РАБОТА С CAD-системи 

и 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ, 

РАЗРАБОТЕН С CAD-системи

“Проектирай с CAD/CAM…и с мен!”

2022

За повече информация вижте прикачения файл:

MP_MTF_2022.pdf

Състезанието по СРЪЧНОСТ И БЪРЗИНА ПРИ РАБОТА С CAD-системи ще се проведе на 25.05.2022 г., сряда.

Screenshot 2022-04-28 111627.jpg

Screenshot 2022-04-28 111820.jpg================================================================================================

СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА СРЪЧНОСТ И БЪРЗИНА 

ПРИ РАБОТА С CAD-системи 

и 

КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР СТУДЕНТСКИ ПРОЕКТ, 

РАЗРАБОТЕН С CAD -системи

“Проектирай с CAD/CAM…и с мен!”


За повече информация вижте прикачения файл:

MP_MTF_2021.pdf


===============================================================================================

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021

при Машинно-технологичен факултет

на Русенски университет „Ангел Кънчев“

На 28.05.2021 г. (петък) от 16 ч. ще се проведе традиционната студентска научна сесия към Машинно-технологичния факултет.

Сесията ще се проведе онлайн на адрес - https://meet1.uni-ruse.bg/b/77a-xzy-ytu.

СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ 2021.pdf

================================================================================================

Онлайн семинар

Възможности и условията за участие в Програма Еразъм

     В рамките на Машинно-технологичния факултет се организира онлайн среща за всички студенти, на която ще бъдат разяснени възможностите и условията за участие в Програма Еразъм.
      Онлайн семинарът ще се проведе във вторник, 18 май, от 14:00 часа на адрес: https://meet1.uni-ruse.bg/b/dak-rv2-hq4.


============================================================================================

Студенти работещи по специалността, обучавани в катедра 

Технология на машиностроенето и металорежещи машини
================================================================================================

Катедра ТММРМ​На 15 май 2015 г. Факултет Машинно-технологичен организира Кръгла маса на тема: 

„Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“

На нея беше приета следната 

ДЕК​ЛАРАЦИЯ

за необ​ходимостта от промени и укрепване на инженерните професионалните направления и машинните специалности във висшите училища 
     Университетските преподаватели, работодателите и студентите, участници в проведената на 15.05.2015 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ кръгла маса на тема „Реалности и перспективи на обучението на машинни инженери във факултет Машинно-технологичен“, след откровено поставяне и обсъждане на сериозните и задълбочаващи се проблеми пред приема, обучението и реализацията на инженери от машинните специалности декларират, че:
    Нарастващият дефицит на подготвени инженерни кадри е най-тревожният и сериозен проблем в машиностроенето;
    Ред обективни фактори и ясно очертаните негативни тенденции за приема през следващите години показват недвусмислено, че потенциалът за нарастване на броя на висококвалифицираните машинни инженери в следващите години ще става все по-ограничен;
    Необходими са сериозни действия и усилия за подобряване на обществения престиж на професията, перспективата за кариерно развитие и реализация и свързаното с това достойно заплащане на инженерния труд, включително и забележимо нарастване на стартовата заплата на завършващите инженери;
    Необходимо е подобряване на практическата подготовка на студентите от машинните специалности чрез съществуващите учебни планове и програми, осигуряване на работни стажове, практики и задания за дипломни работи, включително и използване на нови форми на обучение, съобразени производствените реалности;
    Ще полагат непрекъснати усилия за модернизация на обучението и производството чрез съвместно участие в образователни и бизнес структури с проекти по оперативните програми на ЕС, “Хоризонт 2020“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Национален фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен фонд и др.;
    Подкрепят безусловно законодателните инициативи, насочени към превръщане на професионалните направления „Машинно инженерство“ и „Общо инженерство“ в приоритетни, а машинните специалности – в защитени, включително и увеличаване на размера на държавната субсидия за тези специалности.
   гр. Русе,
   15.05.2015 г.