​​​​​​​​​Научноизследователска дейност на ​катедра ТММРМ

1. Публикации и други научни постижения
1.1. Публикувани научни статии

Година​​​​В межд. списания с импакт факторВ международни списания с анонимни рецензентиВ български списанияВ годишнициобщо
2008-0,2510-10,25
200926,05121737,05
2010-3,265,66210,92
2012-2, 73,338,7
20132,667,336,5420,49

1.2. Отпечатани доклади и други прояви

Година​Научни конференции с межд. участиеНационални научни конференцииДруги форумиСтудентски публикации или докладиПубликации в периодичния печат
200825,785​873-
200914,427,83-41
201024,13122-
2012119,3-7-
20132816,16-9,33-


1.3. Учебници и учебни пособия, монографии, патенти

Година​УчебнициУчебни пособияМонографииПатентиАвторски свидетелства
2008​22---
200942,33-2-
2010-1---
2012342,5--
20132311-


2 Финансирани теми
2.1. Финансирана научна тематика 


Тема

Година​
Приходи за годината (лв.)Брой участници от РУ
В
ид

Възложител
Filière euro qualit​é logistique des organisations (EURO-QLIO) 134395-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-EVC20082200063ЕС
МТФ-08-032008573471РУ
BG2005/0117-353.10.06/ESC/G/TTO-02200811000082МИЕ
95И00-10/25.11.200820081800014МИЕ
Изграждане на Център за трансфер на технологии2008108249,3072МИЕ
Нощ на учените 2009200819976,97103ЕС
Мобилност на учените2008200042МОН
Разработване на сектори и ролки за специални гвоздеи2008400044ЖИТИ-АД
Разработване на 3-Д модели на калкулатор20083263,8524„Оргтехника" АД-Силистра
Разработване на oпитна установка за брикетиране на разстителни отпадъци 2008500014 
2008-МТФ - 04200857005проектМОН
134395-LLP-1-2007-1-FR-ERASMUS-EVC „Filière Euro Qualité Logistique des Organisations20092200063ЕС
2009 МТФ 03 Изследване на метод за комплексен двупрофилен контрол на ЗК без еталонно зъбно колело20099000/500071РУ
2009-МТФ-05 Разработване на методика за проектиране и софтуерна система за червячни фрези за нарязване на зъбно-ремъчни шайби2009150071РУ
2009-МТФ-04 Разработване на система за три-координатни из-мервания върху машини с ЦПУ2009384671РУ
Star Night -  Европейска нощ на учените 2009200924000243РУ
2009 МТФ 06 Разработване и изследване на комбинирани инструменти за формообразуване на резбови отвори на машини с ЦПУ2009315051РУ
Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европийския социален фонд на ЕС, договор № BG 051PO001-3.3.04/2820092500 3ЕС
Разработване на 3-Д модели20093549,2445 Фирми
2009-МТФ-07 Изследване и създаване на инструмент за струговане и ППД на дълбоки отвори, реализиращ едновременно двата процеса2009480091 
НИС201015284,454421 фирми
Нощ на учените201020000163ЕС
Разработване на методи за профилиране на инструменти за формообразуване на линейчати винтови повърхнини2010351151РУ
DEHEMS20102000063ЕС, 6РП
TIPPS2010500053ЕС, 6РП
№10-ФЕЕА-04 Изследване и разработване на електронна система за мониторинг на геометричните показатели на прокат2010320023/ 8 от ТММРМ1РУ
Разработане и изследване на система за координатни измервания върху машини с ЦПУ2010273052 
Разработване на технология и механично обработване на детайли20105100054 
ФНИ 032012450082ФНИ
2012-МТФ-042012450071ФНИ
2013-МТФ-0320134 20071ФНИ
2013-МТФ-042013422051РУ
2013-РУ-012013310081РУ

Вид на темата: 1-вътрешен план; 2-национален фонд; 3-международен проект; 4-договор с фирма.


Публикации на ка​тедрата по години

Списък с публикациите на катедрата за 2008

Списък с публикациите на катедрата за 2009

Списък с публикациите на катедрата за 2010

Списък с публикациите на катедрата за 2012

Списък с публикациите на катедрата за​ 2013​


Научноизследователската работа със студенти е в различни области на дискретните производства. От 1.04.2013г. съществува студентски клуб "РОБОТИКА". За изминалия период редица студентски разработки са отличени на национални състезания по роботика с 6 купи и 24 медала, от които 3 са на студенти от специалностите Индустриално инженерство и Мениджмънт на качеството и метрология.

​