​Докторантите са в центъра на полезрението на академичното ръководство на университета. Тяхното приемане, зачисляване, обучение, както и защитата на дисертационния труд става съгласно:
  • Закона за развитие на академичния състав в Република България
  • Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
  • Процедурните правила за придобиване на академични длъжности в Русенски университет

​Линк към страницата на Докторантите