СЛЕДВАЩИЯТ КОНКУРС ЗА ДОКТОРАНТИ ЩЕ БЪДЕ ОБЯВЕН В КРАЯ НА М. ФЕВРУАРИ

ПРИЕМ НА РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ ДОКТОРАНТИ ЗА 2021/2022 г. - ИЗТЕКЪЛ СРОК

обявени в Държавен вестник бр. 84/08.10.2021 г. със срок 2 месеца

Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант в размер на 60 лв.

Срок за подаване на документи – от 08.10.2021 г. до 08.12.2021 г.  вкл.


Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав”, тел. 082/888-455, инж. Галина Даскалова, кабинет 1.334. Справки: http://kr.uni-ruse.bg/ –  Конкурси

Таксата за кандидатстване се заплаща по банков път. Запазете и представете документа за плащане.

Данни за заплащане на таксата за кандидат-докторантски изпит: 
Банкова сметка на Русенски университет в лева 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ 
ОББ – ТБ АД , Русе 
Клон Възраждане, ул.”Плиска“19, 
IBAN : BG59UBBS80023106029309 
BIC код : UBBS BGSF 
В платежното нареждане да се впише,като основание : 60 лв. - Такса за кандидат-докторантски изпит за………/ трите имена на кандидата/.