​Основните резултати от научно-изследователската дейност на преподавателите и докторантите се публикуват в сборници на конференции и в списания. През 2011 г. беше създадена системата "Публикации", която дава възможност на всеки преподавател и докторант да направи и поддържа е-портфолио и пълен списък на докладите, статиите, студиите, монографиите, учебниците и книгите, на които е автор или съавтор. Системата позволява да се следи и анализира публикационната активност както на отделните преподаватели и докторанти, така и на всяка катедра, факултет и на университета като цяло.