​Процедура за кандидатстване на чуждестранни граждани извън ЕС

В Русенски университет „Ангел Кънчев“ могат да кандидатстват за всички специалности и форми на обучение лица, отговарящи на следните условия:


За ОКС Бакалавър:

 1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите училища на страната, издала дипломата.
 2. Минималният среден успех от балообразуващите за съответната специалност предмети в дипломата за средно образование на кандидата не може да бъде по-нисък от 62% от максималната оценка по системата на оценяване в страната, в която е придобито средното образование, т.е. оценка „добър".
 3. Да нямат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията, за която се кандидатства.


За ОКС Магистър:

 1. Да имат завършено висше образование (степен „бакалавър" или „магистър").
 2. Да имат успех от от диплома за завършена степен на висшето образование (степен „бакалавър") не по-нисък от „добър 4" (съгласно ЗВО).
 3. За определени магистърски програми факултетите могат да поставят и допълнителни условия за подбор на кандидатите.

Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и ЕИП

1. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Университета, както следва:

 • в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 • съгласно актове на Министерския съвет;
 • при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висше образование.

2. Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

 • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
 • имат статут на бежанци;
 • са от българска народност, удостоверена по реда на Постановления №103 и №228 на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

3. Чуждестранните граждани, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.
4. Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в Дирекция „Чуждестранни студенти“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, в срок до 30 септември в годината на кандидатстването.

5. Необходими документи за кандидатстване за ОКС "Бакалавър":

5.1. Заявление (Application form) до Ректора на Русенския Университет за обучение по дадена специалност.
5.2 Копие на документа за завършено средно образование.
5.3 Приложението с оценките от документа за завършено средно образование
Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62% от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.
5.4. Удостоверение от РУО (Регионално управление на образованието) по местоживеене или в гр. Русе за признато средно образование с преизчислени по шестобалната система оценки по отделните предмети.
5.5. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване.
5.6. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от Висше училище в Република България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
5.7. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско.
5.8. Снимки - 6 бр. формат 3,5х4,5 см.
5.9. Копие от документ за самоличност.

Забележки:

1. Документите по т. 5.2, 5.3 и 5.5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
2. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за чуждоезиково обучение на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
3. Признаването на висше образование, придобито в чуждестранно висше училище се извършава от Ректора на избраното от Вас акредитирано българско висше училище.
4. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс в специалността, в която са приети след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини на ниво В2, съгласно Общата европейска езикова рамка.
5. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

6. Необходими документи за кандидатстване за ОКС "Магистър":

6.1. Заявление (Application form) до Ректора на Русенския Университет за обучение по дадена специалност.
6.2 Копие на диплома за завършена степен на висшето образование (включително приложението с оценките) и академична справка от висшето учебно заведение.
6.3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок, преди датата на кандидатстване.
6.4. Декларация за идентичност на имената – ако сте с двойно гражданство.
6.5. Снимки - 6 бр. формат 3,5х4,5 см.
6.6. Копие от документ за самоличност.

Забележки:

1. Документите по т. 6.2 и 6.3 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Р България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
2. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Департамента за чуждоезиково обучение на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
3. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс в специалността, в която са приети след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини на ниво В2, съгласно Общата европейска езикова рамка.
4. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

Важно!

Всички документи, необходими за Вашето кандидатстване изпратете на адрес:

Русенски университет "Ангел Кънчев"
Дирекция "Чуждестранни студенти"
Ул. Студентска 8
Гр. Русе 7017, Р България