​В Русенски университет "Ангел Кънчев" се приемат за обучение лица от българска народност, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г . за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България.


Важно: Кандидатстването по посочените по-горе постановления се осъществява чрез Министерството на образованието и науката на Р. България. Информация може да бъде намерена в интернет страницата на МОНhttps://www.mon.bg/bg/173

Всички кандидат-студенти за ОКС „бакалавър“, които бъдат класирани за прием от МОН, при записването в Русенски университет "Ангел Кънчев" са длъжни да представят всички документи на хартиен носител, които са подали електронно в системата на МОН. За тези студенти, които са навършили 18 години трябва да представят и свидетелство за съдимост.

Забележка:

Студентите приети на основание ПМС №103/31.05.1993 и ПМС №228/20.05.1997 първата година от обучението си получават стипендия 12 месеца, за всеки месец по отделно.

Всеки следващ семестър, студентите получават стипендия, ако успехът им от предходните два семестъра е най-малко 4.00, при всички успешно положени изпити.