​В подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка се води обучение на български език и на английски език на чуждестранните студенти в Русенския университет „Ангел Кънчев".

Обучението за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" в Русенския университет започва с изучаване на български или английски език и специализиращи дисциплини в зависимост от избраното професионално направление. Обучението в Подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка се провежда по учебна документация, която обхваща учебен план и учебни програми. Тази подготовка е с продължителност на два семестъра в една учебна година (не по-малко от 9 месеца) и се извършва в учебни групи с численост не повече от 10 души. 

Успешно завършилите Подготвителния курс за езикова и специализирана подготовка получават Свидетелство, с което могат да се запишат в І-ви курс на избраната специалност.

Езиковата и специализираната подготовка на студентите се осъществява чрез изучаване на задължителни учебни дисциплини, разпределени в две групи при минимален хорариум, както следва:

1. за хуманитарни специалности – български език – 800 уч. часа;

2. за всички останали специалности: 

български език – 650 учебни часа

специализирани учебни дисциплини – 350 уч. часа

Обучението по български език завършва с изпит (писмен и устен) , който се полага пред комисия. Специализираната подготовка завършва с изпити по всички учебни дисциплини, предвидени в учебния план, които се полагат пред комисия. 

На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс по български език ниво В2 (съгласно Европейската езикова рамка), необходимо за записването на чуждестранните студенти в първи курс във всички висши училища в Република България.

Годишната таксата за езиков курс (български език) е 2500 €.

Годишната таксата за езиков курс (английски език) е 3000 €.

Повече информация за годишните такси може да намерите на: https://www.uni-ruse.bg/education/foreign/annual

Съгласно чл. 18 (2) от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България, лицата, които владеят български език или езика, на който ще се провежда обучението, могат да се явят на комплексен/приравнителен изпит (български език /английски език и специализирани дисциплини), без да са преминали езикова подготовка.

Чуждестранни граждани, желаещи да се обучават на английски език, могат да се запишат за студенти в избраната специалност с обучение на английски език, като представят сертификати: TOEFL – 80; IELTS – Band 6; Cambridge First Certificate English (FCE) – Pass grade C; Cambridge Advanced English Certificate (CAE) – Pass grade C.

Таксата за полагане на комплексен/приравнителен изпит е 250 Евро.