Чл.4.(1) За обучение в магистърските програми на Русенския университет могат да канди­датстват лицата по чл.1, ал.2, които са завършили висше образование, съответстващо на образо­вателно-квалификационни степени „професионален бакалавър по...", „бакалавър" или „магистър".

(2) Завършилите колеж и притежаващи образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър по ..." (или „специалист по ...", валидна преди измененията на Закона за висшето образование от 11 май 2007 г.), могат да продължат образованието си в образователно-квалификационната степен „магистър", ако имат:

- не по-малко от 180 образователни кредита, придобити за срок на обучение не по-малък от три години;

- успех от дипломата не по-нисък от 3,50;

- завършена специалност от професионалното направление, към което се отнася избраната магистърска програма.

(3) За всички магистърски програми от професионални направления с педагогическа насоченост не могат да кандидатстват лица, страдащи от тежки неврологични, психически, некомпенсирани сърдечносъдови заболявания, както и некомпенсирани повреди на опорно-двигателния апарат, разстройства в цветоусещането, слуха и говора.

(4) Кандидатите за магистърските програми, провеждани от Българо-румънския Европа център (БРИЕ), трябва да владеят писмено и говоримо английски език. Кандидатите за магистър­ските програми в БРИЕ трябва да представят автобиография, мотивационно писмо и препоръка.

Чл.5.(1) В заявлението по образец кандидатите могат да включат всички желани магистърски програми, за които имат право да кандидатстват, като ги подредят в реда на предпочитанията си. Удовлетворяването на желанията им се извършва в съответствие с постигнатия от тях бал, като при това се цели удовлетворяване на колкото е възможно по-предно тяхно желание.

(2) Кандидати, завършили образователно-квалификационната степен „магистър" на държавна издръжка, не могат да заемат планово място за финансирано от държавата обучение.