Чл.1.(1) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския университет за учебната 2023/2024 година се основават на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и Закона за висшето образование.

(2) Правилата за приемане на студенти в магистърските програми на Русенския универ­ситет важат за български граждани, за лица с двойно гражданство (едното от които е бъл­гарско), както и за чуждестранни граждани, които живеят постоянно или временно в Република България.

(3) В зависимост от издръжката на обучението студентите могат да се обучават:

  • на държавна издръжка, като преди записването за всеки семестър заплащат семест­риална такса за обучение, определена от Министерския съвет за съответната учебна година;
  • срещу заплащане, като преди записването за всеки семестър заплащат семестриална такса за обучение, утвърдена от Академичния съвет.

Чл.2.(1) Магистърските програми се обявяват по професионални направления и по форма на обучение (редовна, задочна или дистанционна). При обявяването се фиксират:

  • общият брой на плановите места за прием и местата за обучение на държавна издръжка;
  • минималният брой на участниците, при който обучението в програмата може да започне;  - семестриалната такса за обучение срещу заплащане;
  • продължителността на обучението;
  • началото на обучението;
  • предварителната образователна подготовка, която кандидатите трябва да при­тежават.

(2) Разпределението на плановите места за обучение на държавна издръжка за магис­търските програми към всяко професионално направление се утвърждава от Академичния съвет по предложение на основните звена. Тези места се заемат чрез класиране от кандидатите с най-висок бал.

Чл.3.(1) Приемането на студенти в магистърските програми на Русенския университет се извършва чрез конкурс по документи.

(2) Приемането на студенти в магистърската програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се извършва чрез конкурсни изпити по рисуване и решаване на практическа задача.

(3) Приемането на студенти в магистърската програма Управление на здравните грижи се извършва чрез конкурсен изпит есе по обявена тема.