Чл.6.(1) Кандидатите за магистърските програми на Русенския университет, лично или чрез друго упълномощено лице, подават документи по образец за участие в конкурса до 7.07.2023 г. за първо класиране и до 29.09.2023 г. за второ класиране на зимния семестър на учебната 2023/2024 г. и до 2.02.2024 г. за класиране за летния семестър на място в сектор Прием на нови студенти или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg.

(2) Документи за участие в конкурсните изпити за магистърска програма Промишлен дизайн (за притежаващите висше инженерно образование) се приемат в периода до 29.09.2023 г.

(3) Документи за участие в конкурсните изпити за магистърска програма Управление на здравните грижи се приемат в периода до 31.08.2023 г.

(4) За обучение в БРИЕ кандидатите подават документи онлайн www.brie.uni-ruse.bg или на място в БРИЕ до 13.10.2023 г.  

(5) Русенският университет не носи отговорност за евентуално настъпили неблаго­приятни последици от неправилно попълнени документи или в резултат на непредставени в срок документи по вина на кандидатите.

(6) Не се приемат документи за кандидатстване, които са изпратени по пощата.

Чл.7. За покриване на разходите по конкурса кандидатите внасят такса в Русенския уни­верситет, определена с постановление на Министерския съвет за съответната учебна година. Инвалиди с трайни увреждания и намалена трудоспособност (70 и над 70 на сто) и кръгли сираци се освобождават от заплащане на такса след представяне на съответен документ.

Чл.8.(1) Кандидатите за магистърски програми към Русенския университет подават следните документи:

            1. Заявление (по образец) до ректора с посочен телефон и e-mail за контакти.

            2. Диплома за завършено висше образование – оригинал.

            3. Квитанция за внесена такса за участие в конкурса или документ за освобождаване от такса.

(2) До изтичане на срока за подаване на документи на кандидатите се разрешава безпрепятствено да изтеглят документите си или да променят реда на желанията си. За промяна на реда на желанията се внася такса от 20 лв.

(3) За сведение на кандидатите, една седмица преди изтичане на крайния срок за подаване на документи, се обявяват статистически данни за подадените документи и разпределението им според изявените до момента желания.