Конкурсният изпит по чужд език включва четири компонента, които целят проверка на основните езикови умения на кандидатите: разбиране на текст при слушане, разбиране на текст при четене, владеене на основните граматически и лексикални структури и писане на кратък текст.

Изпитът е съобразен с възприетите в страната стандартизирани изпити по чужд език. Кандидатите имат възможност да наберат точки от всяка изпълнена задача; неизпълнението на някои от задачите не води до анулиране на цялата изпитна работа.

От кандидатите се очаква да покажат умения за справяне с чуждия език на средно напреднало равнище, което се придобива след успешно завършване на чуждоезиковото обучение във всички видове средни училища или чрез други форми на изучаване на чужд език (ниво А2 – В1 на Европейската езикова рамка). Завършилите езиково училище или езикови паралелки имат добри шансове за постигане на отличен резултат.

Подходяща подготовка за изпита е кандидатите да направят преговор на изученото в средното училище или в курсовете, които са посещавали.

Допълнителни указания могат да се получат от катедри Европеистика и Чужди езици – Русе и катедра Филологически науки – Силистра.

Времетраене на изпита: 4 часа.

ПРИМЕРИ:

1. Слушане:
На кандидатите се четат по два пъти два различни кратки текста. Те ги изслушват поотделно и ограждат правилните отговори на поставените към тях въпроси.

2. Четене:
Даден е текст, след който има въпроси с отговори, от които кандидатите трябва да оградят правилния.

3. Граматика и лексика:
Дадени са 40 изречения с липсваща дума или израз. Кандидатите трябва да изберат и оградят правилния отговор от предложените варианти.

4. Писане:
Даден е текст, последван от въпрос към него. Кандидатите трябва да дадат разширен отговор на въпрос по темата от текста в рамките на 300 думи (една ръкописна страница, формат А4). В тази задача кандидатите трябва да покажат уменията си да организират и излагат правилно и подредено своите мисли на чужд език.

ЛИТЕРАТУРА:

  1. Учебници по чужд език за VIII – XII клас, одобрени от МОН.
  2. Различни европейски и американски учебни езикови системи за стандартизирани тестове, съпоставими с Европейската езикова рамка.
  3. Примерни тестове за конкурсен изпит по чужд език от предходни години, публикувани на сайта на Русенския университет „Ангел Кънчев".