Специалност ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Учебен план: Транспортна техника и технологии

Специалността осигурява професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на транспорта и транспортното машиностроене, включващи проектирането, производството, експлоатацията, диагностиката, изпитването, техническото обслужване и ремонта на двигателите с вътрешно горене, автомобили, трактори, кари и жп техника. Изучават се също основите на технологията и организацията на транспорта и безопасността на движението. В последните три семестъра обучението може да се задълбочи в някоя от следните области:

- двигатели с вътрешно горене;

- транспортна техника.

Професионалната подготовката позволява реализация в автомобилни заводи; транспортни фирми, занимаващи се с експлоатация и ремонт на автомобили, трактори, кари и ЖП техника; сервизи за диагностика, обслужване и ремонт на автомобили; представителства на фирми за продажба на автомобили, авточасти и сервизна техника; пунктове за годишни технически прегледи.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "машинен инженер".

Специалност ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

Учебен план : Технология и управление на транспорта

Специалността осигурява широкопрофилна професионална подготовка за широк кръг дейности в областта на автомобилния, жп и водния транспорт, включващи: техниката и технологиите за превоз на товари и пътници; планирането, организацията и управлението на транспортните процеси; мениджмънта и маркетинга в транспорта; структурата и функционирането на европейския транспортен пазар; организацията и управлението на международните превози; спедицията и логистиката; диагностика и техническо обслужване на автомобили в сервизи; търговски представителства на автомобилни фирми; пунктове за годишни технически прегледи; поддържането на транспортна техника; организацията, управлението и безопасността на движението; планирането и проектирането на транспортни системи и комуникации; информационните системи в транспорта; финансовата и счетоводната дейност, транспортното и търговското право и др. Обучението по специалността е съобразено с европейските стандарти в транспорта.

Завършилите специалността придобиват бакалавърска степен с професионална квалификация "инженер по транспорта".

Специалност ТЕХНОЛОГИИ И ЛОГИСТИКА НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ (в момента не се извършва обучение)

Специалността осигурява както общоинженерна подготовка, така и специална, включваща изучаване на стокознание, транспортна логистика, пристанищни технологии, транспортна техника, теория и устройство на пристанищата, пристанищна механизация, морско право, мениджмънт и маркетинг на транспорта, английски език и др.

Придобива се образователно-квалификационна степен "бакалавър" с професионална квалификация "инженер по транспорта".

Завършилите се подготвят за производствено-техническа, експлоатационна и ръководна дейност в областта на пристанищата, пристанищните съоръжения, плавателните съоръжения, техниката за изследване на ресурсите на водните басейни и търговската експлоатация на пристанищата и флота. Те могат да се реализират във фирми, занимаващи се с водни превози, в пристанища, брокерски, агентски, чартърни фирми.

​Придобилите образователно-квалификационната степен "бакалавър" по тези специалности могат да продължат обучението си в магистърски програми за придобиване на степента "магистър инженер".

По време на следването студентите от Транспортния факултет имат възможност да придобият допълнителна професионална квалификация за водачи на МПС категории В, С, тракторист-машинист и инструктор за обучение на водачи на МПС.