Ретроспекция на Транспортен факултет през годините

2000+  - период на успешно адаптиране и значителни промени

Развиват се нови форми на обучение за съществуващите и се откриват нови специалност. 

Въвежда се ритуал за връчване на дипломите. 

Започва организирането на ежегодните изложения на земеделска и автомобилна техника.

Втора акредитация. 

Засилване на работата по международни проекти.

Преименуван е факултетът в Транспортен

Разширява се капацитетът.

Подобрява се базата.

Структурни промени.

Засилва се международния обмен на студенти.


      През 2021 г. доц. д-р инж. Атанас Колев издава книгата „Транспортен факултет на Русенския университет 1987-2020 г.", в която са отразени цялата история на Транспортния факултет и неговите основни постижения.


      В 2020 г. структурата на Транспортния факултет е съставена от 4 катедри:  „Двигатели и транспортна техника“; „Транспорт“; „Машинознание, машинни елементи, инженерна графика и физика“ и  „Физическо възпитание и спорт“.


90-те – бурни години на пренастройване към променените условия

Поради нестабилната политическа и икономическа среда се зареждат чести промени в нормативни документи и учебна документация, придружавани и от чести избори за ръководни органи.

Започват първи опити за адаптиране към новите условия – започват платени обучения, изнесени и др.

Успешна първа акредитация.

Създаден е Научен съвет към факултета.

1987 г.,  март 11

С Разпореждане №24 на Бюрото на Министерския съвет от тази дата е създаден като самостоятелно звено Автотранспортен факултет към ВТУ "Ангел Кънчев" с 5 катедри: "Двигатели с вътрешно горене", "Автомобили, трактори и кари", "Автомобилен транспорт", "Машинни елементи" и "Техническо чертане".


80-те  – години на подем и съзидание

Преподавателският състав и лабораторната база са развити. 

Доразвива се лабораторната база. Изгражда се учебен полигон. 

Активно работят НИЛ. Привличат се студенти в НИР на колективите.

Осъществени са редица крупни проекти в България и други соц. страни. 

Увеличава се броя на аспирантите и защитените дисертации.

Обособява се отделен факултет 

70-те – години на разрастване и утвърждаване

Появяват се нови катедри като резултат от нарасналия преподавателски потенциал и специалности.

В съответствие с изискванията на времето се появяват нови специалности.

Създават се работни колективи и отраслови научноизследователски лаборатории. 

Подобрява се материалната база.

50-те и 60-те години – когато се полагаха основите...... 

Избрани са първите преподаватели.

Създадени са първите катедри.    

Изпращат се преподаватели в тогавашния СССР за повишаване на квалификацията. 

Изградени са първите лаборатории.


Ръководство на Транспортен факултет през годините: 


2018 г. – 2020г.  декан доц. д-р инж. Васко Добрев и зам.-декани: доц. д-р инж. Д. Любенов по УР и доц. д-р инж. С. Илиев по НКР.


2016 г. – 2017 г. декан доц. д-р инж. Васко Добрев и зам.-декани: доц. д-р инж. Даниел Любенов по УР и доц. д-р инж. Симеон Илиев по НКР.


2015 г. – декан проф. д-р инж. Росен Иванов и зам.-декани: доц. д-р инж. Васко Добрев по УР и доц. д-р инж. В. Иванов по НКР.


2009 г. – 2011 г. декан доц. д-р инж. Росен Иванов и зам.-декани: доц. д-р инж. Тр. Трифонов по УР, доц. д-р инж. В. Иванов по НИР и проф. д-р инж. К. Бързев по международно сътрудничество.


2008 г. декан доц. Росен Иванов и зам.-декани: доц. д-р инж. Трифон Трифонов по УР, доц. д-р инж. Валентин Иванов по НИР и проф. д-р инж. Кирил Бързев по международно сътрудничество.


2007 г. декан доц. д-р инж. Ем. Маринов и зам.-декани:  доц. д-р инж. Ат. Колев по УР и доц. д-р инж. М. Маринов по НИР.2004 г. – 2008 г. декан доц. д-р инж. Емил Маринов и зам.-декани: доц. д-р инж. Атанас Колев по УР и доц. д-р инж. Митко Маринов по НИР.


1999 г. – 2003 г. декан доц. д-р инж. Тотю Тотев и зам.-декани: доц. д-р инж. Тр. Трифонов по УР и доц. д-р инж. Ст. Черешаров (1943–2001) по НКР, през 2001 г. на негово място е избран доц. д-р инж. Росен Иванов.


1993 г. –1999 г.  декан доц. д-р инж. Тотьо Тотев и зам.-декани: доц. д-р инж. Трифон Трифонов по УР и доц. д-р инж. Валентин Иванов по НКР и д-р инж. Стефан Черешаров от 1995 г.


1993 г., 22 април  16 ноември декан доц. д-р инж. Петър Стаматов и за зам.-декани: доц. д-р инж. Тотю Тотев по УР и доц. д-р инж. Валентин Иванов по НКР.

 

1989 г. –1993 г. декан доц. д-р инж. Емил Маринов и зам.-декани: доц. д-р инж. Петър Стаматов по учебната работа (УР) и доц. д-р инж. Димитър Лозанов по научно и кадрово развитие (НКР).


1987 г. –1989 г. декан доц. д-р инж. Димитър Станчев и зам.-декани: доц. д-р инж. Петър Стаматов по учебната работа, доц. д-р инж. Димитър Лозанов по кадровото развитие, доц. д-р инж. Младен Б. Младенов по научно-изследователската работа.