Подготовката на педагогически кадри в Русе за първи път се осъществява в периода 1894–1898 г. в Русенската градска девическа гимназия. Ученичките от VІ клас изучават педагогически дисциплини. Под ръководството на педагози те наблюдават и практикуват в забавачницата и в началното училище.

От 1909 до 1924 г. подготовката на учители се извършва в рамките на Висшия педагогически курс към Мъжката гимназия в Русе. Подготвят се учители и учителки за прогимназиите.

За периода 1950–1960 г. детски и начални учители се подготвят в Педагогическото училище за начални учители "Михаил Калинин" и Педагогическото училище за детски учителки "Надежда Крупска". В първи курс се приемат ученици със свидетелство за основно образование и  издържали състезателен изпит по български език, аритметика и пеене.

Istorija 1.jpg 

През 1960 г. Министерство на народната просвета (МНП) открива в Русе полувисш институт за детски учителки с тригодишен курс на обучение.

Istorija 2.jpg 

През 1966–1967 година е въведена катедрената система. В Русенския институт се оформят четири катедри: по педагогика, по марксизъм-ленинизъм, по рисуване и български език, по музика. За три години катедрите оформят своя физиономия на първична административно-организационна единица за обсъждане, ръководство и контрол на учебно-възпитателната и научна работа в института.

За преподаватели до 1967 година се назначават лица, завършили висше образование с най-малко четири години трудов стаж по специалността. Назначенията се извършват от МНП по предложение на преподавателския съвет и ръководството на института. Преподавателите се разделят на четири степени. Удостояването става на всеки четири години, ако преподавателят има добра учебно-възпитателна работа. От 1967 година съгласно временния правилник за полувисшите институти се въвеждат следните преподавателски степени: старши преподавател, преподавател и асистент. Назначаването става с конкурсен изпит. До конкурс се допускат завършилите висше образование. Конкурсът се състои в полагане на писмен изпит по специалността и изнасяне на лекция пред студентите по тема от програмата, по която се обучават бъдещите педагози.

Основната дейност на преподавателите е учебната работа, която е пряко насочена към подготовката на бъдещите учители. Лекциите на преподавателите се изграждат върху богат литературен материал и лични впечатления от наблюденията в детските градини. По такъв начин те придобиват все по-добра професионална насоченост. Още през 60-те години е налице активизирането на всички преподаватели за разчупване на традиционализма и рутината в лекционното обучение. Създава се атмосфера на търсене на нови пътища за повишаване ефективността на учебната работа в института. Правят се опити за въвеждане на проблемност и на диференцираност в обучението.

В института се изготвя специален план за извън сесийна подготовка. На студентите се дават задачи по всички учебни предмети, които трябва да решат в определен срок. По методиките се изисква обучаваните да изготвят изпитни материали. С тяхното изработване се цели студентите да добият елементарни умения за изготвяне на необходимите нагледни материали за работата им в детската градина. С част от тези материали ежегодно се обогатяват кабинетите в института.

Като форма на обучение широко се използва персоналната техническа подготовка на студените по изобразителни изкуства, трудово обучение, акордеон, физическо възпитание, изразително четене и разказване и театрално изкуство. С нея се цели да се създадат у студентите необходимите умения и способности, които ще използват в практиката си като детски учители.

За да възпитат интерес към науката у студентите, в своята изследователска работа преподавателите ги привличат за сътрудници. За това помагат кръжоците, групите за усъвършенстване и представителните групи на института. Ежегодно се уреждат екскурзии до близки и до по-далечни градове в страната, където има добре уредени детски градини, в които студентките извършват наблюдения с цел да се засили любовта към професията.

Институтът се грижи и за естетическото възпитание на студентите. Художествената самодейност в института се оглавява от студентски културен клуб, който развива разностранна дейност: хор, акордеонен оркестър, битов хор, група за детски песни, куклен театър, танцов състав, литературен кръжок, художествено слово, приятели на оперната музика, фотокръжок и секция за любознателните.

По различни поводи се провеждат срещи с писатели, с поети, с композитори и с изтъкнати дейци на изкуството и културата.

Научноизследователската работа на преподавателите е едно от основните им задължения. Първата проява на академичния състав, занимаващ се с научна дейност в Русенския институт, е организираната научна сесия по случай пет години от създаването на института. На нея преподавателите изнасят съобщения и доклади с резултати от своята научноизследователска работа. Вземат активно участие в научни конференции, организирани от други педагогически институти в страната, а също така и в международни форуми. Налице е много добра публикационна активност както в периодичния печат, така и по отношение на издаване на учебна литература.

Широко използвана форма за обмяна на опит и методическо усъвършенстване е взаимното посещение между учителските институти във Велико Търново, София, Стара Загора и в други градове.

За провеждане на педагогическата практика институтът използва целодневни детски градини, в които със съдействие на окръжния и градския отдел "Народна просвета " за образцови учителки и директорки се назначават най-добрите.

Istorija 3.jpg 

През 70-те години се изгражда Районен методичен център на обществени начала, което е продиктувано от непрекъснато нарастващата дейност на преподавателския колектив по квалификацията на детските учителки от Русе, окръга и района на института. Той има 6 секции, които осъществяват квалификация по основните дейности на работата в целодневните детски градини. През 1983–1984 учебна година по план на МНП в института се провеждат квалификационни курсове с детските учителки от Русенски и Разградски окръг по новата програма за възпитателна работа в детската градина. Ръководството на тази дейност се осъществява от Районен методичен център на института.

Въпреки многоспектърната си дейност институтът не разполага със собствена сграда. През месец септември 1976 година е направена първата копка на новата сграда на института (в квартал " Здравец изток "). През месец декември 1980 година институтът се премества в нея.

Istorija 4.jpg 

Оборудвани са: актова зала, четири амфитеатрални аудитории, учебен куклен театър, физкултурен салон, библиотека, кабинети по изобразителни дейности, по трудово обучение, солфеж, акордеон, методика, ателие на художниците, картинна галерия. Към почти всички учебни кабинети има хранилища за дидактични материали и реквизит. В съседство са и кабинетите на преподавателите. Във всеки учебен кабинет има пулт за управление, в който е поместена учебна техника: шрайбпроектори, грамофони, касетофони. Автоматично се затъмняват помещенията, спуска се екран за прожектиране. В три от кабинетите по методика са монтирани телевизионни устройства за пряко предаване на моменти от режима в базовата детска градина, намираща се в съседство на института. Полагат се много грижи за информационното и техническо обезпечаване на учебния процес, обогатяването на дидактическата база на всеки кабинет. Преподаватели от всички катедри, преодолявайки много трудности, изработват учебни филми, с което поставят началото на институтска филмотека.

Istorija 5.jpg 

Istorija 6.jpg 

Съвместната работа с базовите детски градини се реализира с разнообразни форми: консултации с учителките по актуални проблеми на методиката на работа в детската градина, планиране и отчитане на резултатите от курсове по диагностициране на възпитателната работа, теоретични конференции, обобщаване и оформяне на научните съобщения.

През 1994 г. Полувисшият педагогически институт – Русе е преобразуван  в Педагогически факултет на Висшето техническо училище – Русе. През 1995 г. Висшето техническо училище " Ангел Кънчев " – Русе е преобразувано в         Русенски Университет "Ангел Кънчев", в който катедра Педагогика, психология и история е достоен продължител на традициите в сферата на педагогическото образование в гр. Русе.