Учебна дейност

Учебната дейност на катедра Педагогика се осъществява в няколко основни аспекта. На първо място се реализира изследователска и развойна дейност в областта на педагогиката и на тази база се извършва подготовка и периодично актуализиране на учебните планове и програми. Подготвените учебни планове и програми се рецензират, след което се подлагат на обсъждане от членовете на катедрата. В съответствие със заложените в учебната документация съдържание и теми по различните дисциплини, преподавателите обезпечават учебния процес с учебници и учебни помагала, в това число и уеб-базирани курсове, лекции и упражнения за всички специалности. Въпросите, свързани с педагогическата практика на студентите, ежегодно се обсъждат на методически семинари, инициирани от катедрата, с участието на директори на базовите детски градини и училища, представителни на Регионалния инспекторат по образованието в гр. Русе, ръководители на неправителствени организации и социални институции. Учебният процес е обезпечен със съвременни информационни и комуникационни технологии и програмни продукти, осигуряващи интерактивност при усвояването на образователното съдържание от студентите.

Stajantska praktika.jpg 

Студенти на стажантска практика в началното училище

Seminar diplomni raboti.jpg 

Научно-практически семинар за разработване на дипломни проекти

Praktika SP1.jpg 

Студенти от специалност "Социална педагогика" на практика в социална институция

Praktika SP2.jpg 

Студенти от специалност "Социална педагогика" на практика в социална институция

Научноизследователска дейност

Налице е богата научноизследователска дейност на академичния състав на катедра Педагогика. Преподавателите имат участия в международни научни изяви и специализации, което повишава тяхната квалификация. Мобилността разширява възможностите им за установяване на контакти с чуждестранни учени. За последните десет години преподавателите периодично изнасят лекции в университети от различни страни на Европа и обучават чуждестранни студенти по програмата за международна мобилност "Еразъм +".

Преподавателите от катедра Педагогика участват в разработването на научноизследователски програми, финансирани от фонд "Научни изследвания", от оперативни програми при Русенския университет и от Министерство на образованието и науката чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В проектите участват преподаватели, докторанти и студенти, което е свидетелство за добра приемственост между тях. Активната научно-изследователската дейност на катедрата е неделима част от цялостната дейност на академичния състав и дава своя принос за научно-изследователската дейност на Русенския университет.

Преподавателите инициират и участват в разнообразни форуми, на които се представят научните резултати от теоретични и експериментални изследвания и успешни практики. Тези мероприятия допълнително разширяват и обогатяват квалификацията и контактите им с кадри от други университети.

Преподавателите от катедра Педагогика ежегодно вземат активно участие в съвместната конференция на Русенския университет и Съюза на учените, като организират и ръководят  секция  Педагогика и психология.

Студентите и докторантите, обучавани в катедрата, също вземат активно участие в научноизследователската дейност, като се включват в ежегодно провежданата студентско-докторантска научна сесия, предшествана от образователен семинар.

През 2012 година стартира научно списание "Педагогически новости", издавано от катедра Педагогика. Привлечени са материали от видни педагози у нас и в чужбина, което създава добър рейтинг на изданието. То излиза на хартиен носител и същевременно има електронен вариант на адрес: http://pedagogicnews.uni-ruse.bg/ (индексирано в Google sholar).

korica2012.jpg korica2018.png
korica2019.png
​Педагогически новости 2017
​Педагогически новости 2018
​Педагогически новости 2019

Konf SOUEE 1.jpg 

Международна конференция на катедра Педагогика, СОУЕЕ " Св. Константин-Кирил Философ" и московски училища

Konf SOUEE 2.jpg 

Международна конференция на катедра Педагогика, СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" и московски училища

OP.jpg 

​Среща на студенти от педагогически специалности и преподаватели от катедра Педагогика с експерти от Областен информационен център – Русе – представяне на възможностите за кариерно развитие по ОП "Развитие на човешките ресурси" и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

SNS 1.jpg 

Ежегодна студентско-докторантска научна сесия, секция "Хуманитаристика", подсекция "Педагогика"

SNS 2.jpg 

Ежегодна студентско-докторантска научна сесия, секция "Хуманитаристика", подсекция "Педагогика"

Ръководно-контролна дейност

  Към катедра Педагогика функционира комисия по качество на образованието, която периодично извършва вътрешни одити, поставя за обсъждане на катедрени съвети важни въпроси, от решаването на които зависи качеството на учебно-възпитателната работа и повишаването на нейната ефективност. Предмет на обсъждане са проблеми, свързани с конкурентоспособността, дейността на катедрата по осъществяването на основни задачи на учебната работа, възможностите за приложението на ефективна система за проверка и оценка знанията на студентите, състоянието и новите тенденции в педагогическата практика на студентите, изследователската работа на преподавателите, резултатите от проучването на реализацията на кадрите, завършили различните специалности, за които катедрата е основно обучаващо звено. Прави се анализ и оценка на открити лекции на преподавателите, изнесени във връзка с основните проблеми, по които работи катедрата, и демонстриращи нови моменти в разработката на теорията и методиката на обучение.