​​Катедра Педагогика осигурява, поддържа и обновява материално-техническата си и информационна база като условие за продуктивни изследвания и творчески постижения на преподаватели, докторанти и студенти.

За обучението на студентите от специалностите на професионалното направление 1.2. Педагогика, с принадлежащите й специалности от ОКС „бакалавър" и ОКС „магистър", е обезпечена материално-техническа база, която оттоваря на съвременните изисквания на МОН за обучение в съответните специалности. Русенският университет „Ангел Кънчев" осигурява, поддържа и обновява материално-техническата си и информационна база като условие за продуктивни изследвания и творчески постижения на преподаватели, докторанти и студенти.

Студентите от специалностите към катедра Педагогика използват базата на Русенския университет „Ангел Кънчев" – гр.Русе (Ректорат, Корпус 2, Корпус 7, Корпус 12, Корпус 16), както и спортния комплекс (салон и игрище) към висшето училище и базата на редица учебни и социални заведения на територията на гр. Русе, в които студентите осъществяват своята педагогическа и социално-педагогическа практика.

Оборудвана е специална зала за обучение по изобразително изкуство и домашен бит и техника в Корпус № 12. За обучението по куклено-театрално изкуство също е налице необходимият специализиран реквизит. В корпус 7 (Чужди езици) студентите от специалност Начална училищна педагогика и чужд език се обучават в две зали с общо 40 места по английски език.