​Осигурява технически, технологично и логистично дистанционната форма на обучение в Русенския университет;
Организира подготовката на преподавателите, участващи в ДФО;
Отговаря за запознаването на студентите с особеностите на ДФО;
Работи съвместно с координаторите на курсове за осъществяване целите на ДО;
Следи развитието на средствата и технологиите за ДО.  ​