Aкредитирани професионални направления за обучение в дистанционна форма

Шифър и области на висшето образованиеШифър и наименование на професионалното направлениеСпециалност/Магистърска програма, ОКСРешение на ПК на НАОА и документ, получен от НАОА
1234
3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ
3.8.Икономика

Икономика 

оценка 9.23

ОКС „бакалавър"


Решение на ПКСНУ на НАОА от 22.04.2020 г. 
(Протокол № 15); писмо 617/11.06.2020 г. на НАОА

3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ3.7.Администрация и управление

Бизнес мениджмънт

ОКС „бакалавър"

Дигитален мениджмънт и иновации

ОКС „бакалавър"

Бизнес администрация оценка 9.03

ОКС „магистър"

Решение на ПКСНУ на НАОА от 13.05.2020 г. 
(Протокол № 17); писмо 692/02.07.2020 г. на НАОА


5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
5.1. Машинно инженерство
Мениджмънт и сервиз на техниката

ОКС „бакалавър"


Мениджмънт и сервиз на техниката
Диагностика и сервиз на техниката

ОКС „магистър"

оценка 9.32

Решение на ПКТН на НАОА от 15.05.2020 г. (Протокол № 11); писмо на НАОА № 768/29.07.2020 г. 
5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Автомобилна техника

ОКС „магистър"

Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника

ОКС „магистър"

Технология и управление на транспорта

ОКС „магистър"

Хибридни и електрически превозни средства

ОКС „магистър"

оценка 9,40

Решение на ПКТН на НАОА от 15.11.2019 г.

(Протокол № 31); писмо 334/17.02.2020 г. на НАОА