С функционирането на Школа “Млад преподавател” се изпълнява една от стратегическите цели в политиката на академичното ръководство на Русенския университет за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на всеки млад преподавател чрез устойчиви механизми за инвестиране в него като значим капитал за университета и за мобилизиране на неговия потенциал. 

     

   

О 


 
 ​​