РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ДОМАКИН НА ФОРУМ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

През м. април 2022 г. в Русенския университет се проведе форум, иницииран от Национален браншов синдикат Висше образование и наука – КНСБ, на който Русенският университет е любезен домакин.

В дискусиите дистанционно се включи  и министърът на образованието и науката и генералният директор на БТА. Обсъжданите въпроси имат системен характер - бюджетът за висше образование се пречупва през призмата на оптимизация на системата, Стратегията за развитие на висшето образование, атестирането на преподавателите и др. 
Международен семинар по BeyondScale за обсъждане на дейности за подобряване на сътрудничеството бизнес-университет

На 27.09.2021 г., се проведе онлайн работна среща между научно-изследователски екип от Русенския университет  и представител на бизнеса -от Фирма Редко ООД с участието на международни академични гости от Австрия и Нидерландия. Семинарът бе на тема „Обсъждане изпълнението на Съвместен план за действие в Русенския университет по проект BeyondScale“, чието създаване през 08.12.2020 има и платформата HEInnovate за насърчаване на обмена на знания и сътрудничество бизнес-университет.


РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СКЛЮЧИ РАМКОВИ ДОГОВОРИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МГ „БАБА ТОНКА“ И ПЧСОУ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“

На 21.09.2021г., дългогодишната съвместна дейност на Русенския университет с МГ „Баба Тонка" и ПЧСОУ „Леонардо да Винчи" беше подкрепена с подписване на рамкови договори. Университетът партнира със средните училища, като заедно работят по национални и международни проекти в различни области на науката. Подписаните договори са един нов етап в съвместната работа, който ще укрепи връзката средни училища-университети.

  

Визия за университет/училище на бъдещето

На 26 февруари 2020 г. , в Русенския университет беше представена Визията за университет/училище на бъдещето. Нейни автори са ректорът на русенската Алма Матер чл. – кор. проф. д.т.н. Христо Белоев и проф. Ангел Смрикаров, ръководител на Центъра за иновационни образователни технологии. Визията беше представена пред учители от три русенски училища: Общообразователно училище „Иван Вазов", Професионална гимназия по Електроника и Електротехника „Апостол Арнаудов" и Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Пеньо Пенев".


  


​ДОБРА ПРАКТИКА:


Подписване на  МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛ​СТВО  между Русенски университет „А. Кънчев“ и областните администрации на Русе, Разград, Силистра и Търговище във връзка със  създаването на ФОРУМ ЗА РЕГИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО(ФОРС) между Русенски университет и областните администрации на областите Русе, Разград, Силистра и Търговище - 16.07.2014 г.

 

Форумът за регионално съгласие и сътрудничество е създаден като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​

СЕМИНАР ПОЛИТИКИ НА ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КАДРИ - 31.10.2014 г.   

           

Семинарът е реализиран като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - 12.12.2014 г.

 

По време на публичното обсъждане бяха връчени Сертификати за принос в развитието и утвърждаването на ползотворно сътрудничество в полза на качественото висше образование, перспективна реализация на младите хора и просперитета на региона и страната на над 90 фирми и институции​ - партньори на Русенския университет.​

​ 

Публичното обсъждане е реализирано като инициатива по проект BG051PO001-3.1.08-0019 „Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност", изпълняван по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 "Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.​