Институционална акредитация до 2024 година

  Решение от 19.07.2018 г. на Акредитационния съвет на НАОА:

Дава институционална акредитация на Русенски университет «Ангел Кънчев» на основание на обща оценка по критериите 9.44 (девет цяло и четиридесет и четири стотни).

  1. Дава положителна оценка на средата за дистанционна форма на обучение.
  2. Срокът на валидност на акредитацията е ШЕСТ години, в съответствие с чл. 79, ал.4, т.1 от Закона за висшето образование.
  3. Определя капацитет на висшето училище от 19 555 студенти и докторанти.