​​​​​​​                                                    

Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерството на образованието и науката по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Водещ функционален експерт:  проф. д-р Юлиана Попова

Технически изпълнители: Даниела Тодорова, dtodorova@uni-ruse.bg, Йорданка Белоева, beloeva@uni-ruse.bg, Джемал Топчу, dtopchu@uni-ruse.bg