​​Университетски ЕРАЗЪМ+ офис (УЕО)

  >>>     Сайт на програма Еразъм​ в Русенски Университет​

Мисия:
УЕО съсредоточава спектъра от дейности в направление ИКП, свързани с популяризирането, насърчаването и реализацията на студентската, докторантската и преподавателската мобилност в Русенския университет в рамките на програма Еразъм+.
Ръководни принципи: УЕО осъществява своята дейност в съответствие с най-актуалните програмни документи на ЕС в сферата на образованието, науката и изследванията, както и на базата на Вътрешните правила за мобилност по програма Еразъм+ и Политиката на Русенския университет „Ангел Кънчев” по програма Еразъм за периода 2021 – 2027 година.
Цели:
  • Увеличаване на броя и институционалното разнообразие на билатералните споразумения по програма Еразъм+ в Русенски университет „Ангел Кънчев” и насърчаване действеността на съществуващите споразумения. 
  • Изпълнение на комплекс от мерки за увеличаване на относителния дял на двупосочната мобилност по програма Еразъм+ в Русенския университет. 
  • Непрекъснато популяризиране на възможностите и перспективите, осигурявани от програма Еразъм+, за персоналното усъвършенстване и реализацията на студентите, докторантите и преподавателите в Русенския университет. 
  • Координиране на политиката по програма Еразъм+ на Русенския университет и поддържане на нейното съответствие с най-актуалните европейски директиви и адаптацията им на национално ниво.   


    CEEPUS

  ПРОГРАМА BG09 „ФОНД ЗА СТИПЕНДИИ НА ЕИП”