Русенският университет е акредитиран от НАОА с най-високата оценка, която според Закона за висше образование и има право да провежда признавано от държавата обучение за образователно - квалификационната степен "Магистър" по всички налични специалности. 

 • В образователно – квалификационна степен „Магистър" на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за ОКС "Бакалавър" в съответствие със закона за висше образование на Р България.
 • Завършилите в чуждестранни висши училища могат да кандидатстват за обявените магистърските курсове, след признаването на дипломите им, съгласно Процедурните правила на Русенския университет "Ангел Кънчев", за признаване в съответствие с държавните изисквания на придобита в чужбина степен на висше образование или период на обучение.
 • При признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, основни критерии са легитимността на висшето училище, издало дипломата, продължителността на обучението (не по-малко от 2200 учебни часа) и придобити кредити (приравнени към  Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) - не по-малко от 240).
 • Таксата по тази процедура е в размер на 300 лева.
 • Всички необходими за кандидатстване документи, легализирани и преведени на български език, се подават в Дирекция Чуждестранни студенти на Русенския университет .
 • Срокът на обучение за придобиване на образователно – квалификационна степен „Магистър" е до 1,5 години - след образователно – квалификационна степен „Бакалавър "  и до 2,5 години – след образователно – квалификационна степен „Професионален бакалавър".
 • На успешно завършилите обучението, се присъжда висша образователно – квалификационна степен „Магистър"  по съответната специалност.

Програми, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Магистър":

Магистърски програми с обучение на английски език:

Свържете се с нас за повече информация.


Магистърски програми с обучение на български език език:

ФАКУЛТЕТ АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН

 • Земеделска  техника и технологии
 • Мениджмънт и сервиз на техниката
 • Диагностика и сервиз на техниката
 • Ремонт на техниката и оползотворяване на ресурсите
 • Топло- и газоснабдяване
 • Енергийни машини и съоръжения
 • Мелиорации
 • Екология и техника за опазване на околната среда
 • Инженерна екология
 • Промишлен дизайн
 • Биологично земеделие
 • Обработка и съхранение на растителна продукция

ФАКУЛТЕТ МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН

 • Компютърни технологии в машинното инженерство
 • Технологии за машини с ЦПУ
 • Технология на материалите
 • Заваряване и нормативна база
 • Управление на качеството

ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА

 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Възобновяеми енергийни източници и технологии
 • Автоматика и компютърни системи за автоматизация
 • Автоматика и мехатроника
 • Електроника
 • Автомобилна електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Интернет и мултимедийни комуникации

ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ

 • Технология и управление на транспорта
 • Автоматизирано проектиране на транспортна и машиностроителна техника
 • Автомобилна техника
 • Диагностика, обслужване и ремонт на автомобилна техника
 • Изследване на двигатели с вътрешно горене
 • Хибридни и електрически превозни средства

ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ

 • Европеистика и регионално сътрудничество (АЕ)
 • Клинична и социална работа
 • Социално предприемачество
 • Бизнес администрация
 • Предприемачество и иновации
 • Мениджмънт на европейски проекти
 • Здравен мениджмънт
 • Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор
 • Индустриален мениджмънт
 • Индустриален мениджмънт и маркетинг

БРИЕ

 • Европеистика и публична администрация

ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 • Лингводидактиката в началното училище (на английски език)
 • Лингводидактиката в прогимназилания етап (на английски език)
 • Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социално-педагогическа работа с деца и семейства
 • Съвременна българистика и образование
 • Информатика и информационни технологии в образованието
 • Методика на обучението по математика
 • Математическо моделиране
 • Математическо моделиране във финансите, застраховането и социалното дело
 • Информатика
 • Софтуерно инженерство

ФАКУЛТЕТ ЮРИДИЧЕСКИ 

 • Право
 • Правен режим на защитата на националната сигурност
 • Стратегическо управление и лидерство в сферата на националната сигурност

ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ

 • Кинезитерапия
 • Ерготерапия в общността
 • Управление на здравните грижи

ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА

 • Комуникативни техники и педагогически умения
 • Елекроенергетика и електрообзавеждане

ФИЛИАЛ - РАЗГРАД

 • Фармацевтични и козметични продукти
 • Силикатни материали
 • Фармацевтични и хранителни биотехнологии
 • Контрол и управление на безопасността в хранителната промишленост

Предстои актуализиране на магистърските програми!​