​ ​В образователно – квалификационна степен „Бакалавър” на Русенския университет могат да кандидатстват чуждестранни граждани, които притежават диплома за средно образование, осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, където е придобито средното образование.

Обучението за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" в Русенския университет започва с изучаване на български или английски език и специализиращи дисциплини в зависимост от избраното професионално направление. Тази подготовка е с продължителност два семестъра в една учебна година. Успешно завършилите Подготвителния курс за езикова и специализирана подготовка получават свидетелство, с което могат да се запишат в I-ви курс на избраната специалност. 

Съгласно чл. 18 (2) от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България, лицата, които владеят български език или езика, на който ще се провежда обучението, могат да се явят на комплексен изпит за език, без да са преминали езикова подготовка.

Чуждестранни граждани, желаещи да се обучават на английски език, могат да се запишат за студенти в избраната специалност с обучение на английски език, като представят сертификати: TOEFL – 80; IELTS – Band 6; Cambridge First Certificate English (FCE) – Pass grade C; Cambridge Advanced English Certificate (CAE) – Pass grade C. 

Срокът на обучение за придобиване на образователно- квалификационна степен "Бакалавър" е 4 години;

На успешно завършилите обучението си във факултетите се присъжда висша образователно- квалификационна степен "Бакалавър", както и Европейско дипломно приложение по съответната специалност на английски език. Те могат да продължат обучението си за придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър" във факултетите на Университета.

Забележка: Обучението по специалността "Право" завършва с придобиване на образователно- квалификационна степен "Магистър". Срокът на обучение по тази специалност е 10 семестъра.

Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във факултетите в Русе:

Специалности с обучение на английски език:

Свържете се с нас за повече информация.

Специалности с обучение на български език:

Аграрно-индустриален факултет

 • Земеделска техника и технологии 
 • Мениджмънт и сервиз на техниката
 • Климатизация, хидравлика и газификация
 • Аграрно инженерство
 • Екология и техника за опазване на околната среда
 • Дизайн
 • Растениевъдство

Машиннотехнологичен факултет

 • Машинно инженерство
 • Мениджмънт на качеството и метрология
 • Индустриално инженерство
 • Строително инженерство
 • Материалознание и технологии

Факултет Електротехника, електроника и автоматика

 • Електроенергетика и електрообзавеждане
 • Компютърно управление и автоматизация
 • Електроника
 • Компютърни системи и технологии
 • Интернет и мобилни комуникации
 • Информационни и комуникационни технологии

Транспортен факултет

 • Транспортна техника и технологии
 • Технология и управление на транспорта

Факултет Бизнес и мениджмънт

 • Икономика
 • Евроатлантическа и глобална сигурност
 • Бизнес мениджмънт
 • Публична администрация
 • Индустриален мениджмънт
 • Социални дейности
 • Дигитален мениджмънт и иновации

Факултет Природни науки и образование

 • Начална училищна педагогика и чужд език - английски
 • Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Социална педагогика
 • Компютърни науки
 • Български език и история
 • Финансова математика
 • Софтуерно инженерство

Факултет Обществено здраве и здравни грижи

 • Лекарски асистент
 • Кинезитерапия
 • Ерготерапия
 • Медицинска сестра
 • Акушерство

Юридически факултет

 • Право
 • Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Силистра:

 • Електроинженерство
 • Автомобилно инженерство 
 • Педагогика на обучението по математика и информатика
 • Педагогика на обучението по физика и информатика
 • Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски, френски и румънски език)

Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Разград:

 • Химични технологии
 • Биотехнологии
 • Технология на храните ​​

Специалности, по които може да се придобие образователно-квалификационна степен "Бакалавър" във филиала на Русенския университет в град Видин:

 • Земеделска техника и технологии
 • Електроника
 • Технология и управление на транспорта
 • Компютърни науки
 • Индустриален мениджмънт
 • Български език и история
 • Предучилищна и начална училищна педагогика