СПЕЦИАЛНОСТ ​
​Оценки от изпити
​Оценки от дипломата

Образуване на бала

​Макс
бал
(А)
(В)
(Г)
1Право

история(А1)
бълг. език(А2)

бълг. език
  1+2А2 30
2
Икономика
избираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
3
Бизнес мениджмънт
избираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
4
Публична администрация избираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
5
Дигитален мениджмънт и иновации избираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
6
Противодействие на престъпността и опазване на общественият ред избираем 3бълг. език  2А+2В 24
7Европейско и международно сътрудничество избираем 3бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
8Начална училищна педагогика и чужд език английски или български езикбълг. езикчужд език 2А+В+Г 24
9Педагогика на обучението по български език и чужд език английски или български езикбълг. езикчужд език 2А+В+Г 24
10Предучилищна и начална училищна педагогика история или български езикбълг. език  2А+2В 24
11Социална педагогика история или български езикбълг. език  2А+2В 24
12Български език и история история или български езикбълг. език  2А+2В 24
13Социални дейности бълг. ез., история или биологиябълг. език  2А+2В 24
14Педагогика на обучението по математика и информатика избираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
15Педагогика на обучението по физика и информатика избираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
16Софтуерно инженерство избираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
17Компютърни науки избираем 4бълг. езикматематика 2А+В+Г 24
18Финансова математика математика. или ИИТбълг. езикматематика 2А+В+Г 24

Забележки:

    1. С "избираем 3" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, чужд език (английски), история на България, икономическа география на България, информатика и информационни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ / ДИППК;
    2. С „избираем 4" е означен кандидатстудентски изпит по: български език, информатика и информа­ци­онни технологии, математика и общотехническа подготовка или съответната оценка от ДЗИ/ДИППК;
    3. При формиране на състезателния бал оценките от дипломата по математика, български език и чужд език се вземат от задължителната подготовка от дипломата за средното образование (втори гимназиален етап). Ако такава оценка липсва тя може да бъде заменена с оценка от положен кандидатстудентски изпит по съответния предмет.
    4. За специалност Право кандидатите се приемат при условията на чл. 68 от Закона за висшето образование, като оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература е задължителна. При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити 2008г и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема общият успех от дипломата за средно образование. Кандидатстудентският изпит по история на България е задължителен.