В Аграрно – индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев" се обучават студенти в ОКС „Бакалавър" в следните акредитирани професионални направления:

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО

 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността е предназначена за подготовка на инженерни специалисти по техническото осигуряване на земеделското производство. Основни насоки на специализиране при обучението и основни области за професионална реализация са:

 • проектиране, конструиране и изпитване на земеделски машини и съоръжения;
 • проектиране и извършване на техническа, технологическа и организационна подготовка на производството на земеделска и животновъдна продукция, ремонт и поддържане на земеделска техника;
 • мениджмънт на сервизната дейност, проектиране на технологии и екипировка за ремонт и поддържане на машини и съоръжения, организация и управление на ремонтнообслужващи предприятия;
 • проектиране и прилагане на технологии за производство на земеделска продукция, организиране на производството, първична преработка и съхраняване, окачествяване и реализация на продукцията.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер".

 

Специалност „МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА" - в редовна и задочна форма на обучение

Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надежностните показатели на машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индуст­риална, транспортна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придоби­ват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване. Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтно­обслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер" и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свързани с поддържане, диагностика и ремонт на машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно- технически центрове и научноизследователски организации.

 

Специалност „КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ" - в редовна и задочна форма на обучение

Актуална и конкурентноспособна специалност от професионалното направление Машинно инженерство. Студентите получават широкопрофилна инженерна подготовка, която формира съвременен машинен инженер, който може да се справи успешно с множество общотехнически и общоинженерни проблеми. Това е предпоставка завършилите специалността да намират успешна реализация практически във всички сфери на стопанската дейност: енергетика, транспорт, машиностроене, водоснабдяване, пречистване на води и въздух, минна промишленост, металургия и др. Специализираната подготовка е насочена към овладяване на основни знания и умения за компетентно решаване на приложни задачи в областта на климатизацията, газоснабдяването и машиностроителната хидравлика. Тази подготовка се извършва в съвременни учебни лаборатории, които в по-голямата си част са обзаведени от водещи в отрасъла фирми – ЕRАТО, RIELO и др.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер".

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 5.13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО

 

Специалност „АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО" - в редовна форма на обучение

Обучението осигурява придобиването на задълбочени и специализирани знания по растениевъдство, животновъдство и механизация на земеделието. Завършилите придобиват квалификацията „аграрен инженер" и са подготвени да прилагат съвременни технологии за производство в растениевъдството и животновъдството, както и за обработка и съхранение на земеделска продукция; да управляват различни по мащаби и характер на производството единици в земеделието; да извършват оценка и избор на земеделска техника и технологии, да извършват анализи, прогнози, маркетинг; да изпълняват контролни функции и научно-консултативно обслужване на производството, да дават експертни оценки.

 

Специалност ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН - в редовна форма на обучение

Обучението за специалност Промишлен дизайн  се води само в редовна форма на обучение. То осигурява задълбочена подготовка на специалисти дизайнери с широкопрофилни знания и умения за дизайн индустрията. Развива в тях способности да решават разнообразни иновативни конструкторски, ергономични и дизайнерски задачи от различните области на промишлеността – машини, уреди, транспортни средства, мебели и др., създаването на среда – жизнена, работна и трудова, на авангардните изследвания и пр.

Студентите се подготвят да работят напълно самостоятелно или в екип, в различни структури, като водещи творчески личности от по-високо йерархично ниво, като лидери при проектирането, реализацията, мениджмънта и бизнеса в областта на дизайна и другите креативни индустрии. По време на обучението студентите имат възможност да развиват и усъвършенстват допълнително уменията си от всички направления на дизайна в създадените специализирани дизайн студия (CAD студио, CAM студио, Студио за графичен дизайн и реклама и фото-видео студио )към катедрата.

За обслужване на специфичните учебни и организационни потребности катедра Промишлен дизайн разполага със самостоятелна и много добре обособена и организирана учебна база.

Завършилите специалността получават квалификацията „инженер дизайнер".

 

 

Специалност „ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" - в редовна форма на обучение

Обучението осигурява необходимата подготовка за технически, технологични, организационни и управленски дейности в опазване на околната среда. За да се познават природните обекти и явления се изучават екология, биология, химия, физика, математика и информатика. Специализиращи знания и умения се придобиват чрез обучение по дисциплини като Пречистване на отпадъчните води и отпадъчните газове, Управление на отпадъците, Опазване от шум и вибрации, Защита от лъчения, Екологичен мониторинг, Екологичен мениджмънт и експертиза, Теория на риска и безопасността, Екологично опасни производства, Мениджмънт на екологични проекти, Екологична политика, законодателство и норми. Придобитата квалификация може да се развива чрез магистърски и докторантски програми.

Завършилите специалността придобиват квалификацията „инженер по опазване на околната среда".

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 6.1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО

 

Специалност „РАСТЕНИЕВЪДСТВО" - в редовна форма на обучение

Завършилите специалността придобиват професионална квалификация „агроном" и се специализират в едно от избраните направления на растениевъдството като зърнено-житни, зърнено-бобови, фуражни, зеленчукови, технически, лечебни, специфични и етерично-маслени култури и трайни насаждения. Иновационен момент е включеното в шести семестър практическо обучение в избраното широкопрофилно направление. Студентите изучават задълбочено избраното по област на интереси направление, участват в лабораторни и практически изследвания и разработват индивидуален или групов интегриран курсов проект. Обучението се провежда в опитните полета, лабораториите и експерименталните бази на научни институти и опитни станции. Възможност за продължаване на обучението в магистърски програми по биологично земеделие, обработка и съхранение на растителна продукция и други. Завършилите специалността бързо се интегрират в условията на земеделието в нашата страна, които се характеризират с динамика, разнообразие на форми и мащаби на производство.


 

В Аграрно – индустриалния факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев" се обучават студенти в ОКС „Магистър" в следните специалности:

 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

Завършилите магистърската програма получават допълнителни специализиращи знания в областта на земеделската техника и технологии, свързани с проектиране, изследване и изпитване, използване, ремонт и обслужване на техниката.

Получилите образователно-квалификационната степен „магистър" по Земеделска техника и технологии могат да работят като експерти и съветници, проектанти, консултанти и ръководители на различни фирми и агенции, както и да се занимават с научноизследователска, развойна, дилърска и ремонтна дейност на земеделска техника.

По време на следването се придобиват знания и практически умения за проектиране и изследване на техниката, екологично земеделие, проектиране на технологии, технологично обслужване, контрол и управление работоспособността на машините и системите, както и за изучаване физиката на дефектите и неизправностите, теорията и практиката на ремонтно-възстановителните дейности и на техническата диагностика и надеждността на техниката.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават бакалавърска степен по Земеделска техника и технологии и други специалности от професионално направление Машинно инженерство (Мениджмънт и сервиз на техниката, Хидравлична и пневматична техника, Машиностроене и уредостроене, Машиностроителна техника и технологии), както и специалности Автотранспортна и земеделска техника, Транспортна техника и технологии, Технология и управление на транспорта, Аграрно инженерство, Индустриално инженерство, Технология на материалите и материалознание.

 

Специалност „МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА"

Специалността подготвя кадри в областта на мениджмънта на сервиза на машините, ремонтно-дилърските и ремонтно-обслужващите услуги. С по-мощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена подготовка, съчетана със специализирани знания и умения за разработване и прилагане на технологии и екипировка за диагностика, под-държане и ремонт на машини и системи за производство и за преработване на земеделска продукция.

Те получават и знания в областта на мениджмънта на сервизната дейност (планиране, организиране, управление и контрол на бизнеса и на неговите ресурси в ремонтнообслужващи фирми, сервизи и технически дилъри), по технико-икономически и маркетингови проучвания за поддържане и ремонт на техниката и по информационни технологии в бизнеса.

Завършилите специалността получават професионална квалификация „машинен инженер" и могат да ръководят фирми, сервизи и отдели, свърза-ни с поддържане, диагностика и ремонт на машини и съоръжения, ремонтно-дилърски предприятия, аграрно-индустриални дилъри, контролно-технически центрове и научноизследователски организации.

За обучение в магистърската програма с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от професионалните направления на област на висшето образование Технически науки, а с продължителност 4 семестъра завършилите специалности от други области на висшето образование.

 

 

Специалност „РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ"

Специалността подготвя кадри в областта на ремонта, поддържането и оползотворяване на ресурсите в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индустриална, транспортна, преработвателна, енергетична и др.). С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получа-ват задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по следните направления: Оползотворяване на материални, енергийни и трудови ресурси чрез възстановяване на износените детайли, възли и агрегати от различните машини и съоръжения; Оползотворяване на отпадъците от бракувани (метални, полимерни и др.) детайли и отработени експлоатационни материали (масла, хидравлични течности и др.) чрез тяхно-то рециклиране.

Придобилите степента „магистър" и съответните специализирани знания и умения могат да извършват инженерни, мениджърски и научно-приложни дейности, като работят в: Експлоатационните организации и фирми по ремонта и поддържането на различните видове техника; Ремонтно-възстановителните заводи, предприятия и сервизи за земеделска, транспорт-на, строителна, битова и др. техника; Рециклиращи заводи, предприятия, цехове и участъци за бракувани метални, полимерни, каучукови и др. детайли и отработени експлоатационни материали.

За обучение в програмата с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от област Технически науки.

 

Специалност „ДИАГНОСТИКА И СЕРВИЗ НА ТЕХНИКАТА"

Специалността подготвя кадри в областта на диагностиката и поддържането на надежностните показатели на машини и съоръжения в различните отрасли на промишлеността (аграрно-индустриална, транспортна, преработвателна, енергетична и др.). Студентите придобиват знания за разработване и прилагане на технологии за диагностика (локализиране на откази и тяхното отстраняване, поставяне на диагнози и определяне на остатъчния ресурс на машините) и ресурсовъзстановяване.

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две основни направления: Диагностика на земеделска, транспортна, битова и др. техника; Разработване, проектиране и прилагане на технологии и екипировка за диагностика, ремонт и поддържа-не на земеделска, тракторна, транспортна, строителна, битова и др. техника.

Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация „Машинен инженер", като могат да извършват инженерни, мениджърски и научно-приложни работи в: Станции за техническа диагностика и механизация на животновъдните ферми, агротехническо и агрохимическо обслужване и механизирани услуги за земеделието, транспорта и строителството; Ремонтно-дилърски, ремонтно-обслужващи предприятия и организации за търговия и обслужване на различни видове земеделска, транспортна, строителна, битова и друга техника.

За обучение в магистърската програма с продължителност 3 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по всички инженерни специалности от професионалните направления на област на висшето образование Технически науки, а с продължителност 4 семестъра завършилите специалности от други области на висшето образование.

 

Специалност „ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ"

Магистърската програма е съобразена със съвременните изисквания за подготовка на висококвалифицирани специалисти, които да работят в областта на проектирането, монтажа и експлоатацията на отоплителни инсталации, топло- и газоснабдителни системи, системи за ползване и потребление на топлина и ефективното използване на енергийните ресурси.

Получилите професионална квалификация „Магистър инженер по топло- и газоснабдяване" могат да работят в научноизследователски институти, в проектантски бюра, в енергетични отдели, като консултантски и технически ръководители във фирми, занимаващи се с подобна внедрителска дейност. Те могат да се реализират и като предприемачи, инвеститори и мениджъри на малки и средни фирми за изграждане на инсталации и тяхната поддръжка.

 

Специалност „ЕНЕРГИЙНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"

На съвременния етап от развитието на обществото особено актуален е въпросът за повишаване ефективността на различните технически обекти, в частност работата на енергийната техника. За тази цел са необходими ръководни и изпълнителски кадри, които да прилагат творчески, научни и съвременни приложни принципи на проучване, проектиране, осигуряване и управление на енергийната техника. Магистърската програма Енергийни машини и съоръжения осигурява подготовката на такива специалисти, като целта е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на специалисти, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър" от професионално направление Машинно инженерство и други специалности, близки до това направление.

Завършилите програмата получават комплексна подготовка и могат да работят в научноизследователски и проектантски институции, в различни топлоснабдителни, газоснабдителни, водоснабдителни и други фирми, организации и учреждения като инженери по енергийни машини и съоръжения, проектанти, мениджъри и дилъри на такава техника и придобиват квалификация „Магистър инженер по енергийни машини и съоръжения".

 

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО"

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за управление и устойчиво развитие на растениевъдството.

Общата и специализираща подготовка цели изграждане на високо професионално ниво на обучаемите. Целта е изграждане на високо професионално ниво на култура в земеделието и конкретна компетентност при решаване на комплексни задачи в областта на управлението на технологиите в растениевъдството.

Специалните умения се формират в съответствие с нивото на развитие на технологиите в световен мащаб и индивидуалните качества и предпочитания на обучаваните в няколко области като анализ на системите за земеделско производство, оптимизиране на производствените процеси, приложение на инженеринговите изследвания, извършване на експертни оценки, прилагане на контролни функции и др. Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението. В някои случаи дипломният проект може да бъде продължение на разработките от ОКС „бакалавър".

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности Растениевъдство, Агрономство, Аграрно инженерство, Земеделска техника и технологии и Екология и техника за опазване на околната среда.

 

Специалност „УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНИКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО"

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани и профилирани специалисти за управление и устойчиво използване на техниката в земеделското производство.

Общата подготовка цели изграждане на високо професионално ниво в областта на управлението на техниката. Специализиращата подготовка се провежда през целия период на обучение и се задълбочава през втория и третия семестър. Целта е изграждането на професионално ниво на култура в земеделието и конкретна компетентност при решаване на комплексни задачи в областта на инженерните умения за управление на техниката.

Специалните умения се формират в съответствие последните достижения в областта на производството на земеделска техника и с индивидуалните качества и предпочитания на обучаваните в няколко характерни области като технически анализ на системите за земеделско производство, оптимизиране на механизацията и автоматизацията на производствените процеси, приложение на инженеринговите изследвания, извършване на експертни оценки, прилагане на контролни функции в областта на земеделската техника и др.

Студентите се включват в научноизследователската работа още в началото на обучението. В някои случаи дипломният проект може да бъде продължение на разработките от ОКС „бакалавър".

В програмата могат да се обучават притежаващите бакалавърска степен по специалности Аграрно инженерство, Земеделска техника и технологии, Мениджмънт и сервиз на техниката, Хидравлична и пневматична техника, Климатизация, хидравлика и газификация, Транспортна техника и технологии и Екология и техника за опазване на околната среда.

 

Специалност „МЕЛИОРАЦИИ"

С помощта на съвременни методи и средства за обучение студентите получават задълбочена фундаментална подготовка, съчетана със специализиращи знания и умения по две направления:

 • Хидромелиорации – включва  организация и управление по напояване и отводняване на земеделските земи;
 • Агролесомелиорации – включва организация и управление по борба с водната и ветровата ерозия на склонови земеделски земи.

Придобилите степента „Магистър - инженер-мелиоратор", притежават специализиращи знания и умения и могат да извършват инженерни, мениджърски и научно приложни работи в:

 • земеделското производство, научно-изследователските  центрове, специализирани лаборатории и правителствени организации;
 • сферата на въпросите по мелиоративните дейности в земеделието на нашата страна;
 • научноизследователски колективи, занимаващи се с проблемите на хидро и агролесомелиорациите;
 • държавни или обществени институции по хидро и агролесомелиорации.

За обучение в магистърската програма с продължителност 2 семестъра могат да кандидатстват притежаващите висше образование по специалности Земеделска техника и технологии и Мениджмънт и сервиз на техниката, а с продължителност 3 семестъра - завършилите висше образование по специалности от други професионални направления на област на висшето образование Технически науки.

 

Специалност „БИОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Програмата е предназначена за подготовка на квалифицирани специалисти в областта на биологичното земеделие за развитие на екологосъобразно земеделско производство.

Общите професионални умения намират изражение при изучаване на широкопрофилните направления на растениевъдството и животновъдството, като общо земеделие, растениевъдството, фуражно производство, трайни насаждения, животновъдство, агрометеорология, агроекология и др. Специалните умения се формират с изучаване на тяснопрофилни направления, свързани с екологосъобразно земеделско производство, като въведение в биологичното и биодинамичното земеделие, растителна защита при биологично производство, природосъобразно животновъдство, опазване и възстановяване на природните ресурси и др.

Поради задълбочения характер на теоретична подготовка и практическа работа, завършилите специалност Биологичното земеделие се оказват много добре подготвени и адаптируеми за производствените условия и предизвикателствата на биологичното производство. Те могат да се реализират като:

•изпълнител при производство на сертифицирана био-продукция в собствено, арендувано или комбинирано стопанство;

 • организатор (технолог) за производство на сертифицирана био-продукция в кооперации, сдружения, преработвателни предприятия и/или други форми на сдружаване, имащи същия предмет на дейност;
 • експерти в държавни и/или обществени институции, занимаващи се с проблемите на биологичното производство, до нивото им на компетенции;
 • изпълнители в сертификационни организации за биологично производство;
 • консултанти и посредници при реализация на био-продукция.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение.

Програмата предлага двусеместриално обучение за завършилите бакалавърска степен от професионално направление Растениевъдство. Изучаваните дисциплини създават предпоставки за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ при решаване на комплексни задачи в областта на биологичното земеделие. За студентите, завършили бакалавърска степен по специалности от професионални направления на други области на висшето образование се предлага четирисеместриален курс на обучение, включващ фундаментални дисциплини за ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ в областта на растениевъдството и животновъдството през първите два семестъра и специализирани дисциплини за развитие на КОНКРЕТНА КОМПЕТЕНТНОСТ през третия и четвъртия семестър.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект. Завършилите специалността студенти придобиват професионална квалификация „Магистър агроном по биологично земеделие".

 

Специалност „ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА РАСТИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ"

Завършилите магистърската програма са висококвалифицирани и профилирани кадри за следприбираща обработка и съхранение на растителна продукция.

В процеса на обучение студентите получават специални и задълбочени знания по сертификация и стандартизация, анализ и окачествяване, сепариране, калибриране, транспортиране, сушене, съхранение на растителна продукция, както и по методология на научните изследвания, моделиране и анализ на процесите. След приключване на обучението по този магистърски курс студентите ще получат тясна специализация по проблемите на следприбиращата обработка и съхранение на растителна продукция и ще могат да подлагат на критичен анализ и моделират процесите по обработка и съхранение; изследват характеристиките на продукцията, машините и съоръженията; оптимизират съществуващите и въвеждат иновативни технологии и системи за обработка и съхранение; проектират бази за обработка и съхранение и упражняват контролни и ръководни функции.

Специалистите с придобита ОКС „Магистър по обработка и съхранение на растителна продукция" ще могат да се реализират в областта на земеделието у нас и в чужбина като ще са в състояние да заемат позиции по проектиране, оборудване и експлоатиране на собствени бази за обработка и съхранение; ръководство и одит на държавни, частни и кооперативни земеделски стопанства; инспектиране и консултиране чрез областни и общински земеделски служби и управленски органи, както и да участват активно при реализирането на научни и развойни проекти.

Организацията на учебния процес включва редовна и задочна форма на обучение. Обучението завършва с разработване и защита на дипломен проект.

За магистърско обучение могат да кандидатстват желаещите, които притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …" и „бакалавър" от професионално направление Растениевъдство и образователно-квалификационна степен „бакалавър" от други професионални направления.

 

Специалност „ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Магистърската програма осигурява задълбочена профилирана подготовка по управление и опазването на компонентите на околната среда. Обучението се развива по три основни направления. Първото направление цели придобиване на знания по анализ и оценка на екологичния риск. Акцентира се върху прогнозиране и биоиндикации на замърсяването, изучава се оценката на въздействието върху околната среда. Второто направление е в областта на редуциране на екологичния риск. Разширяват се знанията по индустриалните методи за опазване на околната среда, получени в бакалавърския курс на обучение. Изучават се екологично промишлено проектиране, противоерозийни технологии, агрохимични технологии. Третото направление е свързано с икономически проблеми на опазването на околната среда. Изучава се икономиката на околната среда, финансовия риск при инвестиране в опазване на околната среда; мениджмънта на фирмения риск, обхващащ екологичния, производствения, социалния, икономическия, търговския и инвестиционния риск, техните връзки и зависимости.

Завършилите програмата могат да намерят реализация като инженери по пречиствателни съоръжения и системи за оползотворяване и третиране на отпадъци, ръководители в държавната администрация, местната власт, предприятия и фирми, експерти по анализ и оценка на екологичния и производствения риск, специалисти по управление на производствения риск в инспекциите по труда, фирми, държавни и частни организации.

Магистърската програма завършва с разработването на дипломна работа, чиято тематика се задава в края на първия семестър. Темите на дипломните работи се съобразяват с интересите на студентите и са ориентирани към решаване на конкретни практически и научни проблеми.

Програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по Екология и техника за опазване на околната среда, Екология и опазване на околната среда, Екология или по други сродни екологични специалности от професионално направление Общо инженерство.

 

Специалност „ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ"

Целта на обучението по Инженерна екология е разширяване на компетенциите и възможностите за реализация на инженерите, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър" по технически специалности.

За постигане на тази цел се решават следните задачи:

 • придобиване на знания за теоретичните основи на екологията и опазването на околната среда и за проектирането на екологична техника и технологии;
 • усвояване на знания и придобиване на умения в областта на научните изследвания.

Обучението протича в три семестъра, като първите два семестъра включват задължителни и избираеми дисциплини като: Екология, Опазване на околната среда, Анализ и оценка на риска, Опазване от енергетично замърсяване, Опазване на почвите, Екологично законодателство и норми, Водопречиствателна техника, Газопречиствателна техника, Енергоспестяващи технологии, Третиране на отпадъци, Екологична биотехника, Екологична безопасност на транспорта. Третият семестър е с продължителност 10 седмици. Изучават се една задължителна дисциплина – Основи на научните изследвания и една избираема – Управление на околната среда или Управление на екопроекти.

Магистърската програма завършва с разработването на дипломна работа, чиято тематика се задава в края на първия семестър. Темите на дипломните работи се съобразяват с интересите на студентите и са ориентирани към решаване на конкретни практически и научни проблеми.

Програмата е предназначена за притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър" по Екология и техника за опазване на околната среда или по други специалности от професионални направления Общо инженерство, Машинно инженерство, Енергетика, Материали и материалознание, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Химични технологии, Биотехнологии и Хранителни технологии.

 

Специалност „ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН" (за притежаващи бакалавърска степен по същата специалност)

Обучаващите се в магистърската програма Промишлен дизайн получават професионални знания и умения, необходими при трансфер на знания, научни изследвания, усъвършенствания на стари и синтез на нови решения при повишена конкретна компетентност на дизайнера като художник конструктор и развивана специална компетентност като творец изследовател и изобретател.

Завършилите образователно-квалификационната степен „магистър" придобиват висока научна специализация и квалификация, позволяваща научноизследователската им реализация като изследователи или научни работници в практическата или академичната сфера.

Задълбочена теоретична и научноизследователска подготовка се получава чрез изучаване на следните учебни дисциплини: Теоретични основи на промишления дизайн, Концепции и трансфер на знания, Основи на научните изследвания, Научноизследователска работа по промишлен дизайн. Развиват се нови знания и практически умения по мениджмънт на дизайна като специфично професионално, творческо и социокултурно явление.

Допълнителна подготовка се получава чрез изучаване на задължително избираеми дисциплини, с отчитане на научните, творческите, професионалните, практическите и личните инте­реси и предпочитания на обучаваните. Задължителен елемент на обучението е усъвършенстването на езиковата подготовка с помощта на група от задължително избираеми чужди езици.

Чрез разработване на самостоятелни научни или научнопрактически теми и дипломна работа, се създават предпоставки, ориентация и системен подход при планиране, изследване и практическа реализация на научноизследователски проекти и начинания.

Формата на обучение е редовна, с продължителност два семестъра (заедно със защитата на дипломен проект).

 

Специалност „ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН" (за притежаващи висше инженерно образование)

Целта на магистърската програма Промишлен дизайн е да разшири базата от специалисти от различни професионални области, желаещи да придобият квалификация в сферата на дизайна. Про­грамата дава възможност за усвояване на нови компетенции, придобиване на професионални знания и умения, необходими за по-пълноценна и успешна последваща реализация. Това се постига чрез:

 • придобиване на знания по теоретични основи на промишления дизайн;
 • придобиване на знания и умения, позволяващи трансфер на знания при реализацията им в областта на научните изследвания, в практическата и академичната сфера.

Обучението включва конфигурация от логично обосновани задължителни и избираеми дисцип­лини като: Рисуване, Цветознание, Формообразуване, Теория на композицията, Методи за твор­чество, Методика на дизайна, Графичен дизайн, Моделиране и макетиране, Ергодизайн, Реклама, Художествено-пространствено оформление, Презентационни техники, История на изкуството и дизайна, е-дизайн, Интелектуална собственост, Дизайн проект.

Магистърската програма завършва с разработване на дипломна работа, чиято тематика е свър­зана с решаване на конкретни практически и научноприложни проблеми. Отчитат се също научните, творческите, професионалните, практическите и лични интереси и предпочитания на обучаваните.

Успешно защитилите дипломен проект получават професионална квалификация магистър инженер. Програмата е насочена към хора, притежаващи бакалавърска степен от област на висшето образование Технически науки и проявяващи интерес, желание и изявени наклонности да решават задачи, свързани с промишлената естетика.

Формата на обучение е редовна, с продължителност четири семестъра (заедно със защитата на дипломен проект). Приемът се осъществява след провеждане на конкурс за подбор на кандидатите.