​         Факултетът притежава богата материална база, която отговаря на съвременното ниво и позволява провеждане на качествен учебен процес и научна изследователска работа и поддържа контакти с водещи фирми. Той разполага с повече от 30 учебни и научно-изследователски лаборатории, 3 зали за специализирано компютърно обучение с достъп до ИНТЕРНЕТ. Във всички катедри има компютърни работни места, снабдени със съвременни компютри, свързани в мрежата на Русенски университет и ИНТЕРНЕТ. В компютърните зали е осигурен свободен достъп на студенти, докторанти и преподаватели.​